[Update] Nhà không hợp hướng thì làm thế nào, cách hóa giải hợp phong thủy nhất | hóa giải hướng nhà không hợp tuổi – Diaochoangduong

hóa giải hướng nhà không hợp tuổi: คุณกำลังดูกระทู้

Một trong những vấn đề được nhiều gia chủ quan tâm trước khi xây nhà hay mua nhà là hướng nhà. Liệu hướng nhà đó có hợp với mình hay không, có tốt cho công việc và sự nghiệp hay không. Nếu nhà không hợp hướng thì làm thế nào, cách hóa giải ra sao. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin chuyên sâu về vấn đề này để có bạn góc nhìn toàn diện về hướng nhà và các vấn đề liên quan đến phong thủy.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cách xác định hướng của ngôi nhà

Xác định hướng nhà theo cung mệnh

Hướng nhà xác định như thế nào. Lấy vị trí nào để xác định hướng cho ngôi nhà của bạn. Trước khi đi vào xác định hướng của ngôi nhà bạn nên nắm được các phương hướng sau:

Lấy 1 vị trí làm tâm điểm thì xung quanh chia thành 8 phương hướng:

+ Hướng đông bát quái là cung chấn

+ Hướng Tây bát quái là cung đoài

+ Hướng Nam bát quái là cung ly

+ Hướng Bắc bát quái là cung khảm

+ Hướng Đông nam bát quái là cung tốn

+ Hướng Đông bắc bát quái là cung cấn

+ Hướng Tây Nam bát quái là cung khôn

+ Hướng Tây Bắc bát quái là cung càn

Mỗi hướng hay mỗi quái lại chia làm 3 sơn vị, tổng cộng là 24 sơn vị:

+ Hướng Đông – chuẩn – gồm 3 sơn vị: Giáp, Ất, Mão

+ Hướng Đông Nam – Tốn – Gồm 3 sơn vị: Thìn, Tốn, Tỵ

+ Hướng Nam – Ly – Gồm 3 sơn vị: Bính, Ngọ, Đinh

+ Hướng Tây Nam – Khôn – gồm 3 sơn vị: Mùi, Khôn, Thân

+ Hướng Tây – Đoài – Gồm 3 sơn vị: Canh, Dậu, Tân

+ Hướng Tây Bắc – Càn – Gồm 3 sơn vị: Tuất, Càn, Hợi

+ Hướng Bắc – Khảm – Gồm 3 sơn vị: Nhâm, Tý, Quý

+ Hướng Đông Bắc – Cấn – Gồm 3 sơn vị: Sửu, Cấn, Dần

Hướng nhà là đường thẳng vuông góc với cửa chính của nhà, hướng từ trong nhà ra ngoài sân, đường thẳng này nằm trong cung (góc) mang bát quái nào thì nhà mang tên hướng đó.

Ví dụ: Đường vuông góc với cửa chính của ngôi nhà nằm trong cung Chấn thì gọi là nhà hướng Đông (Chấn)

Đường thẳng góc với cửa chính nằm trong sơn vị nào thì gọi là nhà có hướng theo sơn vị đó.

Ví dụ: Đường thẳng góc với cửa chính nằm trong cung (sơn) Canh thì gọi là nhà hướng Canh, nằm trong cung (sơn) Dậu thì gọi là nhà hướng Dậu. Nằm trong cung (sơn) Tân thì gọi là hướng Tân. Dù là hướng Canh, hướng Dậu, hướng Tân vẫn gọi chung là hướng Đoài (Tây).

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao-1Nhà của bạn không hợp hướng nên khắc phục như thế nào?

Đường thẳng góc với cửa chính nằm trong cung nào của 8 cung (quái) thì dùng tên của cung quái đó để đặt tên trạch.

Ví dụ: Đường thẳng góc với cửa chính nằm trong cung Khảm thì nhà đó thuộc KHảm trạch, trong cung Cấn thì gọi đó là Cấn Trạch. Tất cả có 8 trạch là: Càn trạch, Khảm trạch, Cấn trạch, Chấn trạch, Tốn trạch, Ly trạch, Khôn trạch và Đoài trạch.

Tám trạch lại chia ra hai loại là Đông Tứ trạch và Tây Tứ trạch. Đông tứ trạch gồm 4 trạch: Khảm, Chấn, Tốn, Ly. Tây tứ trạch gồm 4 trạch: Càn, Đoài, Khôn, Cấn.

Mệnh cung của con người cũng có 8 mệnh cung là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài và cũng chia 8 mệnh cung thành Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh.

Những người có mệnh cung Đông tứ mệnh phải ở nhà Đông tứ mệnh, những người mệnh cung Tây tứ mệnh phải ở nhà Tây tứ trạch mới cát lợi, nếu ở ngược lại sẽ dẫn đến tình trạng hung hại.

Phối hợp mệnh cung của mỗi người với hướng nhà được bát san như sau:

+ Càn với đoái, khảm với tố, cấn với khôn, chấn với ly. Nghĩa là người mệnh càn ở nhà hướng Đoài, người mệnh Khảm ở nhà hướng Tốn thì được: Sinh khí thuộc sao tham lang, mộc tinh

+ Càn với chấn, khảm với cấn, ly với đoài, khôn với tốn thì phạm ngũ quỷ thuộc sao liêm trinh, hỏa tinh.

+ Càn với khôn, khảm với ly, cấn với đoài, chấn với tốn thì được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc, Kim tinh.

+ Càn với khảm, cấn với chấn, tốn với đoài, ly với khôn thì phạm họa hại thuộc sao Văn khúc, thủy tinh

+ Càn với tốn, khảm với chấn, tốn với ly, khôn với đoài thì được thiên y thuộc sao cự môn, thổ tinh

+ Càn với cấn, khảm với chấn, tốn với ly, khôn với đoài, thì được thiên y thuộc sao Cự môn, thổ tinh

+ Càn với ly, khảm với Khôn, cấn với tốn, chấn với đoài thì phạm tuyệt mạng thuộc sao phá quân, kim tinh

+ Càn với càn, khảm với khảm, cấn với cấn, chấn với chấn, tồn với tồn, ly với ly, khôn với khôn, đoài với đoài thì được phục vụ thuộc sao phụ bật, thủy tinh.

Như vậy tóm lại hướng của cửa chính chính là hướng của ngôi nhà. Muốn xác định hướng nhà thì đặt la bàn sao cho số 0 của la bàn vào chính giữa cung Tý của la kinh, số 180 độ của la bàn vào chính giữa cung Ngọc của la kinh rồi xoay cả la kinh và la bàn sao cho kim của la bàn chỉ số 0 độ (La bàn và la kinh đặt ở tâm cửa). Rồi xem đường thẳng góc với cửa nằm ở cung nào của la kinh. Cung đó chính là hướng nhà.

Để xác định hướng nhà cho vợ chồng, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây.

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao

Nhà hướng Càn hay còn gọi là nhà trạch càn

Hướng Càn (trạch càn)

Nhà có 3 cửa ở trường trước hướng về phương càn. Cửa giữa hướng càn, vị cũng là căn, cửa bên phải hướng càn vị tý, cửa bên trái hướng càn vị dậu.

Phối hợp hướng với mệnh cung:

Người mệnh Càn được phụ vị thuộc sao phụ bật thủy tinh là tốt.

Người mệnh Đoái được sinh ký thuộc sao tham lang mộc tinh là tốt, nhưng người mệnh đoái kỵ hướng càn vì cần là kim khắc sao tham lang.

Người mệnh Khôn được phúc đức thuộc sao vũ khúc kim tinh là rất tốt.

Người mệnh Khảm bị lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

Người mệnh tốn vị họa hại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu.

Người mệnh Cấn dược thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là rất tốt.

Người mệnh Ly bị tuyệt mạng thuộc sao phá quân Kim tinh là rất xấu.

Tuất trạch thuộc Càn trạch

Hướng Tuất thuộc hướng Càn nên ở đây vẫn phối mệnh Càn với hướng Càn được phục vị thuộc sao Phụ bật Thủy tinh, những người có các mệnh khung khác phối với hướng Tuất tức là phối với hướng Càn như Càn trạch.

Hợi trạch thuộc càn trạch

Hướng Hợi thuộc hướng càn nên sự phối hợp của hướng Hợi với các mệnh cung giống như sự phối hợp của Càn trạch.

Nhà hướng Khảm (Bắc) hay là trạch Khảm

Nhà trạch Tý thuộc trạch Khảm

Phối hợp Trạch tý với các cung mệnh: Tý thuộc khảm nenephoosi hợp tướng Tý với các cung mệnh tức là phối hợp hướng Khảm với các mệnh cung.

Hướng Khảm phối hợp với người mệnh Tốn được sinh khí thuộc sao Tham Lang là rất tốt.

Hướng Khảm phối với mệnh Ly được Phúc Đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt.

Hướng Khảm phối với mệnh Càn bị lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

Hướng Khảm phối với mệnh Chấn được Thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là tốt.

Hướng Khảm phối với mệnh Khôn bị Tuyệt mạng thuộc sao phá quân kim tinh là rất xấu.

Hướng Khảm phối với mệnh Khảm được phục vị thuộc sao Phục bật thủy tinh là tốt.

Nhà hướng nhân thuộc hướng khảm – khảm trạch

Hướng Nhâm thuộc hướng khảm nên phối hợp hướng Nhâm với các mệnh cung tức là phối hợp hướng Khảm với mệnh cung. Vì vậy phối hợp hướng Nhâm với các mệnh cung hoàn toàn giống sự phối hợp hướng Tý với các mệnh cung.

Nhà hướng Quý thuộc hướng Khảm – Khảm trạch

Hướng Quý thuộc hướng khảm nên phối hợp hướng quí với các mệnh cung tức là phối hợp hướng Khảm với các mệnh cung. Vì vậy phối hướng quý với các mệnh cung hoàn toàn giống phối hợp hướng tý với các mệnh cung.

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao-2Xác định hướng nhà theo cung mệnh

Nhà hướng Cấn – Cấn trạch

Nhà hướng Cấn thuộc Cấn trạch

Người mệnh Khôn ở hướng Cấn được sinh khí thuộc sao Tham lang thuộc Mộc là rất tốt. Nhưng cung Cấn thuộc Thổ bị sao Tham Lang thuộc Mộc khắc nên người mệnh Khôn kỵ không ở được hướng Cấn.

Người mệnh Kảm ở nhà hướng Cấn bị ngũ quỷ thuộc sao Liêm tinh Hỏa tinh là rất xấu.

Người mệnh Đoài ở nhà hướng Cấn được Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là rất tốt.

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Cấn bị lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

Người mệnh Ly ở nhà hướng Cấn bị họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là xấu.

Người mệnh Càn ở nhà hướng Cấn được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là tốt.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Cấn bị tuyệt mạng thuộc sao Phá Quân Kim tinh là rất xấu.

Người mệnh Cấn ở nhà hướng Cấn được phục vì thuộc sao Phụ bật Thủy tinh là tốt.

Nhà hướng Sửu thuộc trạch Cấn

Phối hợp hướng Sửu với các mệnh cung hoàn toàn giống sự phối hợp của hương Cấn với các mệnh cung.

Nhà hướng Dần thuận Cấn trạch

Phối hợp hướng Dần với các mệnh cung hoàn toàn giống như sự phối hợp hướng Cấn với các mệnh cung.

Nhà hướng Chấn – Chấn trạch

Hướng Mão thuộc chấn trạch

Người mệnh Ly ở nhà hướng Chấn được sinh lý thuộc sao Tham lang mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh Càn ở hướng Mão thuộc Chấn bị ngũ quỷ thuộc sao Liên trinh hỏa tinh là xấu.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Chấn (Mão) được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt. Nhung Kim khắc Mộc tức là sao khắc hướng lại là hung phải kỵ không dùng được.

Người mệnh Cấn ở nhà hướng Mão thuộc chấn bị lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là xấu.

Người mệnh Khôn ở nhà hướng Mão thuộc chấn bị họa hoại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu. Nhưng hướng khắc sao làm tác hại của sao giảm đi.

READ  Cháy quán karaoke 68 trần thái tông cầu giấy | 68 trần thái tông

Người mệnh Khảm ở nhà hướng Mão thuộc Chấn được Thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là tốt. Nhưng hướng Chấn là Mộc khắc sao Lộc tồn là Thổ nên phải kỵ không ở được.

Người mệnh Đoái ở hướng Mão thuộc chấn bị tuyệt mạng thuộc sao Phá Quân kim tinh là rất xấu.

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Mão thuộc chấn được phục vụ thuộc sao phụ bật Thủy tinh là tốt.

Nhà hướng Giáp thuộc chấn trạch

Phối hợp hướng Giáp thuộc chấn trạch với các mệnh cung giống như phối hợp hướng Mão với các mệnh cung.

Nhà hướng Ất thuộc chấn trạch

Phối hợp hướng Ất thuộc chấn trạch với các mệnh cung hoàn toàn giống với hướng Mão thuộc chấn trạch với các mệnh cung.

Hướng Đông Nam – Trạch tốn

Hướng Tốn thuộc trạch tốn

Người có mệnh cung Khảm ở nhà hướng Tốn được sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh cung là Khôn ở nhà hướng Tốn bị ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh hỏa tinh là rất xấu.

Người mệnh cung là Chấn ở nhà hướng Tốn được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt. Nhưng sao Vũ khúc thuộc Kim, khắc hướng tốn thuộc Mộc nên trở thành xấu, kỵ không dùng được.

Người có mệnh cung là Đoái ở nhà hướng Tốn bị lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là xấu.

Người có mệnh cung là Càn ở nhà hướng Tốn bị họa hại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu.

Người mệnh Ly ở nhà hướng Tồn được thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là tốt.

Người có mệnh Tố ở nhà hướng Tốn được phục vụ thuộc sao Phụ bật thủy tinh là tốt.

Nhà hướng Thìn thuộc Tốn trạch

Phối hợp hướng Thìn thuộc tốn trạch với các mệnh cung hoàn toàn giống như phói hợp hướng Tốn thuộc Tốn trạch với các mệnh cung.

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao-4

Nhà hướng Ly – trạch ly

Nhà hướng Ngọc thuộc ly trạch

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Ngọ được sinh khí thuộc sao Tham Lang mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh Đoài ở nhà hướng Ngọc được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt.

Người mệnh Khôn ở nhà hướng Ngọ bị lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là xấu.

Người mệnh Cấn ở nhà hướng Ngọ bị họa hại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Ngọc được thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là rất tốt.

Người mệnh Càn ở nhà hướng Ngọ bị tuyệt mạng thuộc sao Phá quân kim tinh là rất xấu. Nhưng sao phá quân rất xấu thuộc hành kim bị hướng ngọ thuộc ly thuộc hành hỏa khắc làm cho sự hung hại của sao phá quân mất khả năng gây tai họa. Vì vậy người mệnh Càn ở hương ly dần dần biến hung thành cát.

Người mệnh Ly ở nhà hướng Ngọ được phục vị thuộc sao Phu bật thủy tinh là tốt. Nhưng sao thuộc Thủy khắc hướng thuộc Hỏa là cát biến thành hung nên người mệnh ly kỵ không được ở hướng ly.

Nhà hướng Bính thuộc trạch ly

Phối hợp hướng Bính thuộc Trạch ly với các mệnh cung hoàn toàn giống phối hợp hướng Ngọc với các mệnh cung.

Nhà hướng Đinh thuộc trạch ly

Phối hợp hướng Đinh với các mệnh cung hoàn toàn giống như phối hợp hướng Ngọc với các mệnh cung.

Nhà hướng Khôn – trạch khôn

Nhà hướng Khôn thuốc trạch khôn

Người mệnh Cấn ở nhà hướng Khôn được sinh khí thuộc sao tham làm mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Khôn bị ngũ quỉ thuộc sao Liêm trinh hỏa tinh là xấu.

Người mệnh Càn ở nhà hướng Khôn được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt.

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Khôn bị họa hại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu.

Người mệnh Khảm ở nhà hướng Khôn bị tuyệt mạng thuộc sao phá quân kim tinh là rất xấu.

Người mệnh Khôn ở nhà hướng Khôn được phục vụ thuộc sao phụ bật thủy tinh là tốt.
Nhà hướng Mùi thuộc không trạch

Phối hợp hướng Mùi thuộc Khôn trạch hoàn toàn giống phối hợp hướng khôn với các mệnh cung.

Nhà hướng Thân thuộc không trạch

Phối hợp hướng Thân với các mệnh cung hoàn toàn giống như phối hợp nhà hướng khôn với các mệnh cung.

Hướng Đoài – trạch đoài

Hướng Dậu thuộc trạch đoài

Người mệnh Càn ở hướng Đoài được sinh khí thuộc sao Tham lang mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh Ly ở hướng Đoài bị ngũ quỉ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là xấu.

Người mệnh Cấn ở hướng Đoài được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là tốt.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Đoài bị lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là xấu.

Người mệnh Khảm ở nhà hướng Đoài bị hại họa thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là xấu.

Người mệnh Khôn ở nhà hướng Đoài được thiên y thuộc sao cực môn thổ tinh là tốt.

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Đoài bị tuyệt mạng thuộc sao Phá quân kim tinh là rất xấu.

Người mệnh Đoài ở nhà hướng Đoài được phục vị thuộc sao Phụ bật thủy tinh là tốt.

Nhà hướng Canh thuộc trạch đoài

Phối hợp hướng canh thuộc trạch đoài với các mệnh cung hoàn toàn giống như phối hợp hướng Đoài với các cung mệnh.

Nhà hướng Tân thuộc trạch đoài

Phối hợp hướng Tân thuộc trạch đoài với các mệnh cung giống như phối hợp hướng Đoài với các mệnh cung.

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao-5

Chọn hướng nhà theo 64 quẻ của kinh dịch

Chọn hướng nhà theo 64 quẻ của Kinh dịch để biết lục thân: Phụ mẫu, huynh đệ, tử tôn, thê tài, quan quỷ và để biết cát hung của lục thần: Thanh Long, Bạch hổ, Huyền vũ, Phi xá, Câu trần và Chu tước đối với một ngôi nhà.

Chọn hướng nhà theo 64 quả cho phép kết hợp với ngày tháng năm và giờ khởi công, cất nóc để tạo được quả có vượng khí. Chủ động tạo được vượng khí của dụng thần theo ý muốn. Ví dụ muốn tử tôn thịnh đạt thì chọn ngày tháng để hào tử tôn được vượng, muốn thăng quan tiến chức thì chọn ngày tháng dể hào quan được vượng, sinh…

Các bước chọn hướng nhà theo 64 quả kinh dịch:

Bước 1: Tìm mệnh cung của chủ nhà

Mỗi mệnh tương ứng với một cung. Ví dụ người sinh năm 1970 thì mệnh cung là Chấn.

Bước 2: Phối hợp mệnh cung với bát quái

Phối hợp mệnh Cung với bát quái để được một trong các hướng sinh khí, Phúc đức, Thiên y, Phục vị.

Ví dụ: Người có mệnh cung là Chấn ở nhà hướng Ly được sinh khí ở nhà hướng Tốn được phúc đức, ở nhà hướng Khảm được Thiên y, ở nhà hướng Chấn được phục vị.

Bước 3: Chọn vị của cửa

Chọn vị của cửa để được các cung tốt trong hệ phúc đức, hệ nhị thập bát tứ chiếu. Việc chọn vị của cửa sao cho vừa được hướng tốt được ác cung tốt của hệ phúc đức, vừa được các sao tốt của hệ nhị thập bát tú chiếu là một điều rất khó khăn, được ả ba là tốt nhất có khi chỉ được 2 điều kiện.

Bước 4: Xác định long mạch của ngôi nhà

Thông thường phương pháp xác định long mạch như sau:

+ Phương pháp tìm ra thủy khẩu để biết long nhập (tức là long từ phương nào tới). Thủy khẩu là 4 mộ khổ: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

+ Phương pháp xác định long mạch quan sát bằng mắt.

Bước 5: Lập thủy pháp trường sinh

Nếu có thủy khẩu rõ ràng và có nguồn nước chảy đến thì kiểm tra xem thuộc long cục gì: (Kim, Mộc, THủy, Hỏa) rồi đặt hướng sinh thái nằm trong hướng đã chọn.

Nhà không hợp hướng thì làm thế nào? Gợi ý cách hóa giải trong từng trường hợp cụ thể

Nhà không hợp hướng thì làm thế nào. Dưới đây là cách hóa giải với từng trường hợp cụ thể, bạn có thể tham khảo và áp dụng.

Hóa giải hướng nhà tuyệt mệnh

Hướng nhà tuyệt mệnh là phương vị trong thủy Bát Trạch, hướng nhà này chỉ phương vị về phía âm khí. Hướng tuyệt mệnh gồm hai căn nhà có cửa chính đối lập, nhà có đường thẳng vào nhà và có cửa chính, cửa hậu thông nhau. Nhà có hướng vị này ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, dễ gây bệnh tật cũng như tai ương. Gia chủ sống trong căn nhà này sẽ bị suy nhược dần dần, thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, trí lực không ổn định.

Cách hóa giải:

Nếu ngôi nhà bạn có cửa chính đối lập với nhà bên cạnh, bạn nên dùng gương bát quái hay chuông gió chất liệu thạch anh và mã não rồi tiến hành treo ở cửa sẽ khắc phục tình trạng này.

Nhà có đường tâm chạy thẳng vào sẽ khiến hung khí tiến thẳng vào nhà, gây bất an cho gia chủ. Vì vậy bạn nên dùng gương bát quái hay hốc đá thạch anh tím, vàng chính là phương pháp để hóa giải.

Nhà có cửa chính và cửa hậu thông nhau nên sửa lại cửa hoặc đặt bình phong ở giữa cửa chính. Đặt cầu thạch anh thông giữa hai cửa, tượng phật hay đá phong thủy theo mệnh ở cửa phụ cũng là cách để hóa giải vấn đề.

Hóa giải hướng nhà ngũ quỷ

Trong ngũ hành, cung Ngũ quỷ thuộc hành hỏa, mang đến điềm xấu cho gia chủ cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của các thành viên trong gia đình.

Cách hóa giải

Vì Ngũ quỷ thuộc hành Hỏa nên bạn có thể dùng các vật hành Thủy để khắc chế bớt. Bạn có thể đặt hồ cá, tiểu cảnh với hòn non bộ, suối nước phía trước nhà và sơn nhà màu xanh nước biển để giảm bớt hung hiểm.

Hoặc sử dụng các vật ngũ hành thuộc Thổ để làm chuyển hóa, suy yếu những điều không tốt do Ngũ quỷ mang lại. Hỏa sinh xuất cho Thổ nên hòn non bộ, cầu thạch anh vàng đặt trước cửa hoặc gần cửa ra vào sẽ có tác dụng hóa giải.

Dùng phương pháp Đa cát thắng tiểu hung tức là lấy yếu tố tốt, cát lành lấn át những yếu tố xấu, hung hiểm. Bạn có thể nhờ cậy chuyên gia phong thủy xem hướng nhà, tính toán, bố trí hướng các phòng hay bày vật dụng, nội thất sao cho đúng phương vị, chọn hướng tốt nhất cho gia chủ.

Những điều này cần khá chi tiết và tỉ mỉ, ví dụ như xác định đúng chính xác kích thước chiều dài, chiều cao của bếp hay các cánh cửa nhà. Hướng cầu thang, độ cao thấp và số bậc thang theo Sinh – Lão – Bệnh – Tử cũng cần phải tuân thủ đúng theo yêu cầu của phong thủy nhà ở.

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao-3Khắc phục những điểm không tốt trong nhà giúp cuộc sống thịnh vượng hơn

Hóa giải hướng nhà họa hại

Cửa chính: Nếu hại họa liên quan đến cửa chính có thể áp dụng cách hóa giải như sau: Cách hóa giải hướng nhà xấu thứ nhất: Chuyển hướng cửa hoặc thêm cửa phụ thứ hai ở trong nhà theo hướng Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Diên Niên); Tây (Sinh Khí).

Hoặc bạn có thể dùng màu sắc của thảm trải trước cửa để hóa giải tà khí theo quy luật ngũ hành tương sinh và tương khắc. Nhà quay về hướng Đông Nam, có tà khí của Mộc. Có thể trải thảm màu Trắng, Xám tượng trưng cho hành Kim tương khắc với hành Mộc.

Bếp nấu: Nếu bếp ở hại họa, bạn enen đặt bếp tọa các hướng Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh); , nhìn về các hướng tốt Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Diên Niên); Tây (Sinh Khí). Ngoài ra, bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng Tây.

Phòng ngủ: Vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt (các hướng Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị). Màu sơn trong phòng ngủ, màu sắc rèm cửa nên sử dụng màu Vàng, Nâu, đây là màu đại diện cho hành Thổ, rất tốt cho người hành Kim. Tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để trấn được cái xấu, là các góc Ngũ Quỷ, Hoạ Hại, Lục Sát, Tuyệt Mệnh. Giường ngủ cần tránh kê dưới dầm, xà ngang, đầu giường tránh thẳng với hướng cửa mở vào, thẳng với hướng gương soi.

READ  [NEW] Dự án FPT CITY: #4 điều không thể không biết khi mua | fptcity - Diaochoangduong

Hóa giải hướng nhà lục sát

Với những ngôi nhà này bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy kết hợp các nguyên lý công năng để chuyển hóa hướng xấu sang hướng tốt.

Cách thứ hai đó là sắp xếp các phòng trong nhà theo trật tự và vị trí mới tốt . Các kiến trúc như phòng thờ, phòng bếp và phòng ngủ nằm ở vị trí, phương vị và hướng tốt với gia chủ. Đặc biệt chúng ta chỉnh hướng bếp quay về hướng Diên Niên sẽ hóa giải điều này rất tốt.

Nhà không hợp hướng thì làm thế nào. Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức liên quan đến phong thủy cũng như thiết kế nội thất bên trong nhà sao cho hài hòa, hợp lý và thịnh vượng nhất.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Bạn ở đâu

  Tên của bạn

  Địa chỉ Email

  Số điện thoại

  Tiêu đề

  Nội dung yêu cầu

  SỰ KIỆN ĐƯỢC YÊU THÍCH

  chủ đề liên quan

  [NEW] Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí | hóa giải hướng nhà không hợp tuổi – Diaochoangduong

  Những ngôi nhà có hướng tốt giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Ngược lại, nếu chẳng may gặp phải hướng xấu rất dễ mang đến vận khí xui xẻo, hiểm họa khôn lường. Cùng theo dõi bài viết cách hóa giải hướng nhà xấu dưới đây để tìm hiểu những cách hóa giải hướng nhà không hợp tuổi hiệu quả!

  Xác định nhà phạm hướng xấu theo tuổi

  Tục ngữ có câu “Nhất vị, nhị hướng” thể hiện vai trò quan trọng trong việc xem hướng nhà. Chính vì thế mà việc xác định hướng nhà tốt hay xấu là điều rất cần thiết. Trong phong thủy Bát Trách những hướng xấu cần tránh khi xây nhà gồm: Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục sát, Họa hại.

  Để xác định hướng nhà phạm hướng xấu. Cách tính dựa theo năm sinh âm lịch, bằng việc tính tổng các chữ số của năm sinh rồi đem chia cho 9. Có 2 trường hợp:

  • Trường hợp 1: Nếu chia hết cho 9 thì lấy số 9 làm kết quả.

  • Trường hợp 2: Nếu có số dư thì dựa vào số dư đó tính cung mệnh.

  Ví dụ: Gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thì có cách tính sau đây: Cách tính: 1+ 9 + 7 + 4 = 21 : 9 = 2 dư 3.

  • Nếu bạn là

   Nam

   tra cứu thuộc cung

   Cấn

   .

  • Nếu bạn là Nữ tra cứu thuộc cung Đoài.

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí -

  Nam tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thuộc cung Cấn:

  • Hướng Tuyệt Mệnh – Đông Nam

  • Hướng Ngũ Quỷ – Bắc.
  • Hướng Lục Sát – Đông.
  • Hướng Họa Hại – Nam.

  Nữ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thuộc cung Đoài:

  • Hướng Tuyệt Mệnh – Đông

  • Hướng Ngũ Qủy – Nam .
  • Hướng Lục Sát – Đông Nam.
  • Hướng Họa Hại – Bắc.

  Dựa vào những quy tắc trên, gia chủ sẽ xác định được chính xác hướng hướng nhà tốt xấu để áp dụng vào những công việc đại sự khi xây và mua nhà.

  Có thể bạn quan tâm: Cách Hoá Giải Nhà Có 2 Cửa Thông Nhau Đơn Giản, Hiệu Quả

  Cách hóa giải hướng nhà xấu Tuyệt Mệnh

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Hướng Tuyệt Mệnh có ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở như thế nào? 

  Trong phong thủy Bát Trạch, Tuyệt Mệnh là tên gọi của một cung, một hướng, một sao có ý nghĩa xấu nhất trong phong thủy. Tuyệt Mệnh được tạo ra bởi sự kết hợp giữa quái mệnh với các phương vị trong không gian nhưng không có sự đồng bộ. Hay Tuyệt Mệnh cũng được tạo ra bởi nam giới kết hợp với nữ giới nhưng cả 2 không phù hợp với nhau. Ảnh hưởng của cung Tuyệt Mệnh:

  • Sức khỏe: các thành viên mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, dù có điều trị nhưng vẫn không dứt. Nhẹ thì thường xuyên bị cảm mạo, thỉnh thoảng có thể bị tai nạn giao thông. 

  • Sự nghiệp: sự nghiệp của gia chủ sẽ thường xuyên bị tiểu nhân quấy phá, có cố gắng cũng không thể thăng tiến nổi. Nhiều phen thăng trầm có khi đến mức phải phá sản. 

  • Gia đạo: vợ chồng thường xuyên tranh cãi, lục đục hoặc có thể sẽ rạn nứt. Khả năng vợ hoặc chồng ngoại tình rất cao. Con cái lại bướng bỉnh, ngang ngược, không vâng lời cha mẹ. 

  Vì Tuyệt Mệnh là một hướng cực kỳ xấu trong Bát Trạch nên phải hóa giải càng sớm càng tốt. Dưới đây là những cách hỏa giải hướng nhà xấu này:

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Những cách hóa giải hướng nhà xấu do Tuyệt Mệnh gây ra

  Đây là cách hiệu quả nhất nhưng lại tốn thời gian và tiền bạc nhất. Đối với nhà chung cư, căn hộ, nhà phố, biệt thự liền kề sẽ không thể thay đổi hướng cửa chính ngôi nhà được. 

  Như tranh ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Công, gương bát quái lồi (không phải là gương bát quái lõm). Ngoài ra, Tuyệt Mệnh thuộc hệ Kim nên gia đình có thể lựa chọn vật phẩm có màu sắc thuộc mệnh Hỏa vì Hóa có thể trấn Kim. Các vật dụng này đều có ý nghĩa tâm linh tốt, vừa là cách hóa giải hướng nhà xấu, vừa có tác dụng bảo vệ gia đình. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu Ngũ Quỷ

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Hình 3: Ngũ Quỷ có những tác động xấu nếu chọn làm hướng nhà

  Ngũ Quỷ là tên gọi của một trong bốn cung xấu của Bát Trạch. Ngũ Quỷ mang lại điềm dữ, điềm hung trong nhà bởi nó được kết hợp từ quái vị và phương vị của các nhóm khác. Cũng dễ dàng nhận ra rằng Ngũ Quỹ theo ý nghĩa của từ Hán Việt là 5 con quỷ ngựa trị, chúng sẽ gây ra những điều bất lợi cho gia chủ. 

  • Sức khỏe: gia đình thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Đối với các thành viên lớn tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh nan y, khó phát hiện. Những người trẻ tuổi thì có thể gặp tai nạn bất ngờ. 

  • Sự nghiệp: sự nghiệp trắc trở, lao đao, đánh đâu thua đó. Sự nghiệp từ đó cũng tuột dốc không phanh. 

  • Gia đạo: các thành viên trong gia đình dễ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn khi trò chuyện cùng nhau. Thường xuyên xảy ra tranh chấp với mọi người xung quanh. 

  Dưới đây là 2 phương pháp giải hóa hướng nhà Ngũ Qủy theo phương pháp đa cát thắng tiểu hung và trấn yểm:

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Hóa giải hướng nhà xấu Ngũ Quỷ bằng cách nào? 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu Ngũ Quỷ  “Đa cát thắng tiểu hung” này có nghĩa là gia chủ cần bố trí, thu hút nhiều dương khí để tiết chế lại âm khí do Ngũ Quỷ gây ra. Cụ thể hơn là sắp xếp đồ đạc trong nhà theo các hướng rốt là Diên Niên, Thiên Y, Sinh Khí và Phục Vị, càng tập trung nhiều vào các hướng này càng tốt. 

  Muốn khắc phục hướng nhà xấu Ngũ Quỷ thì có thể thử cách này, cách này đơn giản hơn so với cách trên nhưng hiệu quả mang lại cũng cao hơn. Như bạn cũng đã biết, Ngũ Quỷ thuộc hệ Hỏa, mà trong phong thủy Thủy khắc chế được Hỏa. Do đó chỉ cần gia chủ sử dụng các vật phẩm phong thủy mang yếu tố liên quan đến Thủy như hồ cá, hòn non bộ, thủy tinh… đặt vào hướng Ngũ Quỷ để trấn áp nguồn âm khí mà cung này gây ra. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu Họa Hại

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Họa Hại là cung gì? Tại sao lại là cung xấu? 

  Họa Hại là một cung được tạo nên bởi một cung mệnh – được tạo ra bởi sự kết hợp không hài hòa từ Đông Tứ mệnh và các hướng Tây. Ngược lại một cung mệnh – được tạo ra bởi sự kết hợp không hài hòa từ Tây Tứ mệnh với các hướng Đông cũng là lý do mà Họa Hại xuất hiện. Ảnh hưởng của cung Họa Hại 

  • Ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của gia chủ;

  • Cản trở tài lộc vào nhà, thậm chí còn thường xuyên bị mất của;

  • Tiểu nhân hãm hại, quấy phá khiến cho gia chỉ dính vào thị phi, mâu thuẫn. 

  Nhà phạm hướng họa hại có thể hóa giải bằng 5 cách sau đây bao gồm: Thay đổi hướng cửa chính, hướng bếp, dùng vật phẩm phong thủy, thay đổi màu sắc và trồng thêm cây:

  Để khắc phục hướng nhà xấu do Họa Hại gây ra thì bạn có thể thử bổ sung thêm cửa chính hoặc sửa phụ trong nhà ở hướng Tây Bắc vì Tây Bắc thuộc cung Phục Vị. Hoặc hướng Đông Bắc bởi Đông Bắc là Thiên Y. Hoặc Tây Nam hay Tây đều được. Cách này sẽ giúp gia đình giảm bớt những tác hại do Họa Hại gây ra. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Cách hóa giải hướng nhà xấu thuộc cung Họa Hại

  Vì bếp là không gian quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Nguyên tắc đặt bếp trong phong thủy là “tọa hung hướng cát” tức đặt bếp ở hướng xấu, xoay về hướng tốt. Nếu là bếp lò thì là hướng của cửa bếp, còn nếu là bếp điện/ bếp gas thì là hướng của các công tắc điều khiển. 

  Có thể xoay hướng bếp lại sao cho trùng với hướng Phục Vị. Đồng thời sắp xếp phòng ngủ, phòng thờ ở những vị trí tốt. Đây cũng cách “đa cát thắng tiểu hung”. 

  Vật phẩm phong thủy có thể giải hung, hóa cát. Nếu chọn đúng vật phẩm, gia chủ sẽ khắc chế được những hung khí sinh ra từ Họa Hại, mang đến những điềm tích cực. Muốn biết nên dùng vật phẩm nào, hãy liên hệ với những chuyên gia phong thủy để được tư vấn vật phẩm hợp với bản mệnh nhất. 

  Thay đổi màu sơn nhà, màu thảm trước cửa cũng là cách hóa giải hướng nhà xấu theo quy luật của ngũ hành tương sinh, tương khắc. Chẳng hạn như nếu nhà bạn đang quay về hướng Đông Nam, tức là đang chịu những tà khí của mệnh Mộc thì có thể sử dụng thảm trải màu trắng xám (thuộc Kim) vì Kim tương khắc với Mộc. 

  Các loại cây có tác dụng của Họa Hại như lưỡi hổ, vạn kim thanh, kim phát tài… Việc trồng một vườn tiểu cảnh trước nhà cũng giúp cho nhà bạn trở nên thông thoáng hơn. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu Lục Sát

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Những cách khắc chế cung Lục Sát  

  Lục Sát sinh ra là do phương vị của gia chủ và quái mệnh khi kết hợp lại không hợp nhau, tạo nên những điềm kém may mắn. 

  Ảnh hưởng của cung Lục Sát: sách phong thủy có viết, nhà ở mà hướng về cung Lục Sát sẽ làm hao tài tốn lộc; vướng vào rắc rối, thị phi. Đối với hôn nhân sẽ làm vợ chồng không hòa thuận; con cái bệnh tật.  

  Tuy đây là cách hiệu quả nhất nhưng cũng tốn kém, mất thời gian nhất. Nếu không thể thay đổi hướng cửa, bạn có thể thêm một cửa phụ và thay đổi thói quen vào nhà bằng cửa phụ. 

  Có rất nhiều vật phẩm có khả năng trấn áp âm khí từ Lục Sát như tranh/ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, gương bát quái phong thủy để cản âm khí, đá phong thủy giúp trấn mạch, hạn chế những điều không may xảy ra với gia đình. Bên cạnh đó còn có kỳ lân, cây xanh, tỳ hưu cũng là những vật phẩm phong thủy tốt, hạn chế điềm xấu của Lục Sát.

  Gia chủ có thể đặt bếp ở hướng Diên Niên, đây cũng là cách hóa giải hướng nhà xấu được nhiều gia đình áp dụng và đã thành công. Ngoài ra, có thể thay đổi luôn cả hướng bàn thờ, hướng giường ngủ… để áp dụng “đa cát thắng tiểu hung”.

  Hoá giải hướng nhà theo vị trí xấu

  Ngoài tuổi của gia chủ thì theo vị trí cũng có rất nhiều hướng nhà xấu. Cụ thể ở bài viết này, các bạn sẽ được chia sẻ cách hóa giải 6 hướng nhà theo vị trí được cho là rất xấu hiện nay. 

  Hai căn nhà có cửa chính xung đối nhau

  Phong thủy quan niệm rằng, nếu hai nhà đối diện nhau mà cửa chính cũng thẳng một đường luôn thì đó là điềm xấu. Nói một cách khác dễ hiểu hơn thì có nghĩa là chỉ cần mở cửa ra, luồng khí từ nhà này sẽ ập luôn vào nhà kia. Trong trường một trong hai ngôi nhà gặp chuyện gì đó không hay, nhà đối diện có thể bị ảnh hưởng không tốt. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Gương bát quái cầu lồi

  READ  [Update] 5 Đặc điểm của Khu đô thị Đại Thanh khiến ai cũng muốn mua ngay! | khu đô thị đại thanh - Diaochoangduong

  Cách hóa giải tốt nhất là dùng gương bát quái lồi trong phong thủy để phản xạ lại luồng khí từ nhà đối diện. Ngoài ra, gia chủ có thể sử dụng một số vật phẩm khác như chuông gió mã não, thạch anh để treo ngay cửa ra vào. Hoặc để đôi tỳ hưu ngay cạnh cửa ra vào hay chân cầu thang để ngăn chặn hung khí cũng ổn. 

  Nhà ở có đường đâm thẳng vào cửa nhà

  Theo quan niệm xưa, xây nhà nên tránh có đường đâm thẳng vào. Vì như thế thì bao nhiêu cái hung, cái xấu cũng sẽ dội trực tiếp vào nhà ở. Hơn nữa, người sống trong nhà cũng không yên ổn được phút nào, luôn trong trạng thái lo âu, bất ổn vô căn cứ. Không chỉ thế còn thường xuyên gặp ốm đau, bệnh tật liên miên, tài lộc trong nhà bị bị hao tổn, cứ thế không cánh mà bay. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Nhà ở ngõ cụt là một kiểu hướng đường đâm thẳng vào

  Để hóa giải hay ngăn chặn tình trạng này, gia chủ có thể lựa chọn các đồ phong thủy như gương bát quái lồi, hốc đá làm bằng thạch anh tím hoặc vàng để chắn lại. 

  Nhà có dốc cao chạy thẳng vào nhà

  Tương tự như đường chạy thẳng thì hậu quả của việc có dốc cao chạy thẳng vào nhà cũng nguy cấp không kém. Thậm chí còn đem tới nhiều tai ương hơn thế. Vậy nên, cách hóa giải hướng nhà này tốt nhất là xây nhiều bậc thềm lên xuống trước nhà hoặc treo rèm dày ở chỗ cửa ra vào để che chắn đi cái xấu. Bên cạnh đó, gia chủ cũng có thể lựa chọn thêm vật phẩm phong thủy như tỳ hưu hay đá thạch anh để trấn áp. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Đá phong thủy sẽ chặn dốc cao vào nhà

  Cửa chính với cửa hậu của nhà thông nhau

  Từ xa xưa, người ta đã biết rằng nếu để cửa chính và cửa hậu của nhà thông nhau thì sẽ dễ gây ra thất thoát tiền bạc, của cải. Trong trường hợp này thì cách hóa giải khá đơn giản. Bạn chỉ cần làm cách nào đó để người đứng ở cửa chính không thể nhìn thẳng ra cửa sau là được. Ví dụ như dùng bình phong chắn ngang hoặc rèm che ngang là được. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Kiến trúc cực kỳ kiêng cửa chính - cửa phụ thông nhau

  Đối diện nhà là đường vòng hoặc giao lộ 

  Theo phong thủy, nhà mà ở đối diện đường vòng hay giao lộ thì bao nhiêu xung sát sẽ xộc hết vào. Làm tổn hao nhân khí bên trong nhà, khiến thành viên gia đình bất hòa, cãi cọ, dẫn đến ly tán, nghiệp sát vợ sát con. 

  Để hóa giải tình trạng này, khuyên gia chủ hãy dùng gương bát quái cầu lồi hoặc đặt loại đá có năng lượng để chắn đi tai ương bên ngoài. Ngoài ra còn có thể dùng thêm tỳ hưu trong trường hợp này. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Nhà nhìn thẳng ra giao lộ

  Có thể bạn quan tâm: Cách Hóa Giải Phong Thủy Không Tốt Từ Hàng Xóm Chính Xác Nhất

  Nhà nằm ở hướng Thiên Trảm Sát

  Thiên Trảm Sát tức là khe hở giữa hai tòa nhà cao tầng chiếu thẳng một đường vào nhà bạn. Hướng này theo phong thủy là cực kỳ xấu, là tối kỵ đó ạ. Để ngăn ngừa họa thì chủ nhà nên chọn chuông gió để treo trước cửa nhà. Hoặc để một bể cá nhỏ hay đơn giản là bình nước cũng được ở vị trí cửa chính hoặc cửa sổ để áp chế đi khí xấu ập đến. 

  Cách hóa giải hướng nhà xấu tránh tai ương, tăng vượng khí - Nhà ở hướng Thiên Trảm Sát

  Trên đây là tất cả những cách hóa giải hướng nhà xấu mà bài viết muốn chia sẻ tới bạn đọc. Hy vọng nội dung này sẽ có ích cho bạn!

  Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại phong thủy nhà ở nhé.

  Mã ID: no348


  Cách Hóa Giải Nhà Hướng Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỉ, Lục Sát, Họa Hại| Cách Hóa Giải Nhà Không Hợp Hướng


  ​@Mr Bin Vlog \u0026 Tử Vi_ Phong Thủy_ Tâm Linh
  Cách Hóa Giải Nhà Hướng Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỉ, Lục Sát, Họa Hại| Cách Hóa Giải Nhà Không Hợp Hướng
  Phong thủy nhà ở là một lĩnh vực khoa học ,tâm linh được mọi người quan tâm và chú trọng từ bao đời nay. Nếu ngôi nhà có được thế đất tốt sẽ mang đến những yếu tố phong thủy tích cực giúp kích tiền tài, thịnh vượng, thăng tiến cho gia chủ.
  Đặc biệt, trong phong thủy nhà ở thì hướng đất và hướng nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định trực tiếp đến luồng khí lưu thông trong không gian nhà ở. Khí có ra, có vào, lưu thông tuần hoàn thì với xóa bỏ đi được mọi vận xui, dơ bẩn của ngôi nhà giúp mang lại sự thông thoáng, thuận lợi, bình an và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.
  Vì vậy, việc xem hướng nhà tốt xấu vô cùng cần thiết. Bởi theo dân gian có nói nếu chọn được hướng nhà chuẩn theo phong thủy sẽ gia gia đình phất lên như “diều gặp gió”, còn nếu xây phải hướng nhà xấu sẽ vướng phải khó khăn đủ điều.
  Tuy nhiên đối với phong thủy thì mọi lỗi phạm đều có cách hóa giải . Ở video này tôi chia sẽ rất chi tiết 3 cách đơn giản nhất giúp các bạn có thể tự hóa giải 4 hướng xấu dưới đây.
  Hướng Xấu gồm các hướng
  Tuyệt mạng: thuộc Phá quân tinh, Âm Kim, Đại hung. Bổn mạng phạm cung Tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bệnh tật, tán tài, ruộng vườn súc vật bị hao mòn, bị người mưu hại (người bị mưu hại: tổn nhân khẩu). Ứng vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu. Nếu cung Tuyệt mệnh vào vị trí tốt : chủ nhân bị bệnh khó chữa, mổ xẻ, đụng xe, mất trộm, trong người cảm thấy không yên ổn, mọi việc tính toán quá đáng, buồn phiền, đau khổ, u sầu, ít nói, ức chế tâm thần, duyên phận con cái bạc bẽo
  Ngũ Quỷ (Đấu tranh):Liêm trinh tinh, Âm Hỏa, Đại hung. Bị hỏa hoạn, bịnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, thôi tài, tổn nhơn khẩu. Lâm nạn vào năm, tháng: Dần, Ngọ, Tuất. Nếu Cung Ngũ quỷ là khu vệ sinh, kho thì có thể biến xấu thành tốt. Nếu cung Ngũ Quỷ là vị trí tốt ( cửa ra vào, phòng ngủ, bếp ) thì các sự việc lôi thôi vô cớ ập đến, người nhà mổ xẻ ung thư, tai tiếng thị phi, mất trộm, phá sản, hoả hoạn.
  Lục Sát (Du Hồn): thuộc Văn khúc tinh, Dương Thủy, Thứ hung. Nếu phương hướng nhà cửa phạm thì bị: mất của, cãi vã, hao mòn gia súc vườn ruộng, thương tổn người nhà. Ứng vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Nếu Cung Lục sát là khu vệ sinh, kho thì người trong nhà có suy nghĩ đúng đắn, có số đào hoa và lợi cho đuờng tình duyên. Nếu cung Lục sát là vị trí tốt ( cửa ra vào, phòng ngủ, bếp ) thì tình duyên trắc trở, vợ chồng thường cãi nhau, sự nghiệp không tốt. Riêng với nam giới thi không lo làm ăn, hay rượu chè cờ bạc.
  Họa Hại (Tuyệt Thế): thuộc Lộc tồn tinh, Âm Thổ, Thứ hung.Phương hướng nhà cửa, cưới gả vân vân … phạm vào thì bị quan phi, khẩu thiệt, bịnh tật, của cải suy sụp, thương nhơn khẩu. Ứng hại vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Nếu Cung Hoạ hại là khu vệ sinh, kho thì người trong nhà được yên ổn, hoà thuận, sức khoẻ tốt, không xảy ra quan sự. Nếu cung Hoạ hại là vị trí tốt ( cửa ra vào, phòng ngủ, bếp ) thì người nhà bị chia rẽ, quan tai, mệt mỏi vì những việc vụn vặt, hay thưa kiện với người ngoài, thất tài..
  cachhoagiainhahuongtuyetmenh
  cachhoagiainhahuongnguqui
  cachhoagiainhahuonglucsat
  cachhoagiainhahuonghoahai
  cachhoagiainhakhonghophuong

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

  Cách Hóa Giải Nhà Hướng Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỉ, Lục Sát, Họa Hại| Cách Hóa Giải Nhà Không Hợp Hướng

  Hướng Nhà Và Những Sai Lầm Khi Chỉ Chọn Hướng Hợp Tuổi| Phong thủy Song Hà


  Hướng Nhà Và Những Sai Lầm Khi Chỉ Chọn Hướng Hợp Tuổi | Phong thủy Song Hà\r
  Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy tại Việt Nam hiện nay. Cho đến năm 2019, chuyên gia phong thủy Song Hà đã có gần 25 năm học tập và nghiên cứu về phong thủy, 17 năm trong nghề tư vấn và thiết kế phong thủy. Cho đến tháng 11.2019 số lượng khách hàng đã tin tưởng và đến với phong thủy Song Hà đã lên tới 5.800 hồ sơ.\r
  Chuyên gia Nguyễn Song Hà ngày càng khẳng định được uy tín, vị trí của mình khi thường xuyên được mời tư vấn các kiến thức phong thủy chính thống trên các kênh đài truyền hình quốc gia như: VTV, VTC, HTV, ANTV, QPVN, …\r
  \r
  Thông tin liên hệ:\r
  ▶ SĐT: 0389.977.999\r
  ▶ Website: https://phongthuysongha.com\r
  ▶ Youtube: https://www.youtube.com/phongthuysongha\r
  ▶ Favebook: https://www.facebook.com/phongthuysongha\r
  ▶ Địa chỉ: Văn phòng công ty Phong thủy VNN: Biệt thự 2 28, KĐT Huyndai Hillstate, Tô Hiệu Hà Đông, Hà Nội.

  Hướng Nhà Và Những Sai Lầm Khi Chỉ Chọn Hướng Hợp Tuổi| Phong thủy Song Hà

  [Phong Thủy] Cách hóa giải hướng nhà xấu không hợp tuổi gia chủ ! Kts. Soát


  [Phong Thủy] Cách hóa giải hướng nhà xấu không hợp tuổi gia chủ ! Kts. Soát

  + Web: https://nhadepbacgiang.com
  + Fb: http://fb.com/kientrucnoithatbacgiang

  huongnhaxau phongthuyhuongnha huongnhadep

  [Phong Thủy] Cách hóa giải hướng nhà xấu không hợp tuổi gia chủ ! Kts. Soát

  Tuổi Đinh Mão 1987 Nhà Hướng Tây Bắc | Hóa Giải Hướng Nhà Phạm Họa Hại Cho Tuoi Dinh Mao 1987


  Tuổi Đinh Mão 1987 Nhà Hướng Tây Bắc | Hóa Giải Hướng Nhà Phạm Họa Hại Cho Tuoi Dinh Mao 1987
  Hotline tư vấn Vật phẩm Pháp khí Phong Thủy: 0975.853.891 0966.396.894
  Tham khảo vật phẩm phong thủy tại:
  https://goo.gl/p3R2Fk
  Hoặc tại Faceboock: https://www.facebook.com/hoangtrang199x
  Danh Sách Chọn Vòng Tay Đá Theo Tuổi tại :
  https://goo.gl/8bzgam
  Mua hàng trực tuyến Shopee tại: https://shopee.vn/hoangtrang199x
  VẬT PHẨM PHONG THỦY MSTRANG
  Dịch vụ cung cấp:
  1. Tư vấn phong thủy nhà cửa, văn phòng, công ty Bao gồm lập hồ sơ thiết kế kiến trúc
  2. Tư vấn phong thủy nhà máy, quy hoạch khu đô thị
  3. Tư vấn Phong thủy nhà thờ, đình, chùa, miếu, phủ
  4. Tư vấn Tứ trụ, bát tự, Tử vi
  5. Dịch vụ đặt tên công ty, tên thương hiệu, Logo nhận diện thương hiệu
  6. Cung cấp Vật phẩm phong thủy, pháp khí phong thủy, Nguyên liệu vật tư sản xuất chế tác Vật phẩm phong thủy.
  7. Dịch vụ xem ngày cưới hỏi, khai trương, ký hợp đồng….
  8. Dịch vụ khai quang, điểm cốt, nạp khí cho vật phẩm phong thủy

  ////////
  + Thông tin liên hệ SĐT: 0975.853.891 0966.396.894
  CHỢ KIM XUÂN NỘN ĐÔNG ANH HÀ NỘI.
  ▶ Email: [email protected]
  ▶ Theo dõi kênh THẦY PHONG THỦY DƯƠNG CƠ
  MINH HOÀNG tại:
  https://goo.gl/rXteG4
  Đăng ký kênh Thầy Phong Thủy Dương Cơ
  Minh Hoàng tại:
  https://goo.gl/rXteG4
  Theo dõi Kênh Thầy Phong Thủy Dương Cơ Minh Hoàng trên:
  Facebook : https://www.facebook.com/PhongThuyDuongCo
  Gmail: [email protected]

  Tuổi Đinh Mão 1987 Nhà Hướng Tây Bắc | Hóa Giải Hướng Nhà Phạm Họa Hại Cho Tuoi Dinh Mao 1987

  Nhận biết hướng nhà tốt xấu, cách hóa giải hướng nhà xấu tránh xui rủi ấp đến gia môn


  Phong thủy Song Hà xin chào các bạn!
  Hôm nay chúng ta cùng khám phá chi tiết video:
  Nhận biết hướng nhà tốt xấu, cách hóa giải hướng nhà xấu tránh xui rủi ấp đến gia môn
  Đăng ký Kênh tại đây: http://bit.ly/PhongThuySongHaOfficialDangKy
  Liên hệ trực tiếp qua:
  Facebook: https://www.facebook.com/phongthuyson…​
  Youtube: http://bit.ly/PhongThuySongHaOfficial…​
  Để được tư vấn kỹ hơn về Tử Vi Phong Thủy.
  Cảm ơn bạn đã ủng hộ Phong thủy Song Hà. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất bạn nhé!
  Những Video hay nhất của Phong thủy Song Hà:
  Phong thủy phòng ngủ: 15 điều đại kỵ \u0026 Cách hóa giải:
  https://youtu.be/tzYm7rM0nZE​​
  Cẩn trọng trong việc bài trí 8 hướng và Trung cung trên mọi mặt bằng xây dựng:
  https://youtu.be/FdP1kxgWwyQ
  Mẹo phong thủy để con học giỏi, thi cử đỗ đạt cao:
  https://youtu.be/4hrc6IWgvig​​
  Mẹo phong thủy phòng ngủ mang đến sự thịnh vượng cho gia đình:
  https://youtu.be/YwmrgaSjYg8​​

  ℹℹℹ Phong Thủy Song Hà Official là kênh Youtube chính thức của chuyên gia, nhà phong thủy Nguyễn Song Hà.
  ℹℹℹ Thông qua các video hướng dẫn trên kênh chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà muốn góp phần giúp cộng đồng hiểu biết, ứng dụng phong thủy vào cuộc sống nhằm xu cát tị hung tránh các việc xấu, đón cái tốt đến với bản thân, gia đình, cơ quan của mình…
  🙏🙏🙏Kính chúc quý vị khán giả khỏe mạnh, bình an, phát tài phát lộc, vạn sự như ý!

  phongthuysongha​​ ptsh​​ tuvi2021​​ tuvingay​​ xemphongthuy2021​​ phongthuy​​ tuvi​​ tuvihangngay​​ xemtuvi​​ tphongthuy2021 vanmenh12congiap vanmenh huongnha phongthuynhao thietkenhao huongnhatotxau phongthuyxaydung huongnhaphongthuy

  Nhận biết hướng nhà tốt xấu, cách hóa giải hướng nhà xấu tránh xui rủi ấp đến gia môn

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BẤT ĐỘNG SẢN

  ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ hóa giải hướng nhà không hợp tuổi

  Viết một bình luận