[Update] #1 Số điện thoại, địa chỉ Chi cục thuế quận 2, Hồ Chí Minh | chi cuc thue q2 – Diaochoangduong

chi cuc thue q2: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Thành phố Thủ Đức được thành lập nhưng chi cục thuế quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức tạm thời vẫn được giữ nguyên và hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Chi cục thuế là cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý thuế, lệ phí, phí… các nhiệm vụ của pháp luật trên địa bàn cấp quận, huyện, thị xã và trực thuộc Cục thuế cấp tỉnh. Trong nội dung bài viết này, luathoangphi.vn sẽ cung cấp đến Quý vị thông tin về chi cục thuế quận 2.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Vị trí, chức năng chi cục thuế quận 2

Chi cụ thuế quận 2 được thành lập, tổ chức dựa trên các quy định của pháp luật, cụ thể là theo Quyết định số 110/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phần và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Căn cứ theo Điều 1 Quyết định này, chi cục thuế quận 2 có vị trí, chức năng như sau:

– Chi cục Thuế quận 2 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

– Chi cục thuế quận 2có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn chi cục thuế quận 2

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế quận 2 như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn quận 2.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 2 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế quận 2.

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế quận 2: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

– Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn quận 2.

– Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

– Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 2.

– Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

– Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

– Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

– Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân quận 2 và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế quận 2.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 2 theo quy định của pháp luật.

– Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

– Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

– Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế quận 2.

– Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế quận 2 theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

– Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh giao.

Địa chỉ chi cục thuế quận 2 ở đâu?

Hiện nay, Quyết định thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, như vậy trong thời gian tới sẽ không còn tồn tại quận 2. Tuy nhiên, thành phố Thủ Đức mới được thành lập, việc xây dựng chính quyền chưa được hoàn thiện. Mới đây, vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, Bộ Tài chính ra công văn số 787/BTC-TCCB về quản lý công tác thuế trên địa bàn quận Thủ Đức, theo công văn này thì trước mắt vẫn giữ nguyên hoạt động, tổ chức bộ máy của 3 chi cục thuế là chi cục thuế quận 9, chi cục thuế quận 2 và chi cục thuế quận Thủ Đức.

Vì thế, các thông tin hiện nay luathoangphi.vn cung cấp vẫn còn hiệu lực cho đến khi văn bản mới về thành lập chi cục thuế thành phố Thủ Đức có hiệu lực.

Địa chỉ chi cục thuế quận 2 nằm tại số 1398 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Danh bạ Chi cục thuế thuế quận 2

Hiện tại, số điện thoại chính của chi cục thuế quận 2 là: 028.37.423.431

Ngoài ra, các bộ phận thuộc Chi cục thuế quận 2 có số điện thoại như sau:

Đội HC-NS-TV-AC Bộ phận Ấn chỉ: 028.37.423.446 – 028.37.423.443

Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán: 028.37.423.438

Đội Kê Khai -KTT & Tin học: 028.37.423.442 – 028.37.423.435

Đội Kiểm tra nội bộ: 028.37.423.437

Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NTT: 028.37.423.431 – 028.37.423.486

Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân: 028.37.425.211

Đội thuế Liên phường: 028.37.423.488

Đội Kiểm tra thuế số 1: 028.37.423.485

Đội Kiểm tra thuế số 2: 028.37.423.441

Đội thu LPTB và thu khác: 028.37.423.487 – 028.37.423.433

Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: 028.37.423.483

Số tài khoản Chi Cục thuế Quận 2

Thông tin số tài khoản của Chi cục thuế Quận 2 là: 7111.1056286, mở tại kho bạc nhà nước quận 2.

Giờ làm việc Chi cục thuế quận 2

Chi cục thuế Quận 2 làm việc vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ. Thời gian cụ thể như sau:

+ Sáng từ 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h00

Cơ cấu tổ chức chi cục thuế quận 2

Như đã nói, chi cục thuế quận 2 được thành lập theo quy định của pháp luật mà cụ thể là Bộ Tài chính. Theo quyết định 110, chi cục thuế quận 2 được tổ chức dựa theo quy định tại điều 3 quyết định này.

1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế được tổ chức như sau:

a) Chi cục Thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế.

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học.

– Đội Kiểm tra nội bộ.

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.

– Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế.

– Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ.

– Đội Trước bạ và thu khác.

– Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.

– Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.

b) Chi cục Thuế có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế – Trước bạ – Thu khác.

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế.

– Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ.

– Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).

– Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị

c) Chi cục Thuế có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:

– Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ.

– Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế (Tuyên truyền – Hỗ trợ – Nghiệp vụ – Dự toán – Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Trước bạ và thu khác).

– Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).

– Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.

d) Chi cục Thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức 02 Đội:

– Đội Tổng hợp (Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ – Nghiệp vụ – Dự toán).

– Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Tuyên truyền – Hỗ trợ – Quản lý nợ – Kiểm tra thuế – Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Trước bạ và thu khác – Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Đội Kiểm tra thuế và Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.

Người đứng đầu chi cục thuế quận 2

Theo công văn số 787 của Bộ Tài chính thì cơ cấu, tổ chức của chi cục thuế quận 2 vẫn được giữ nguyên, do đó các chức danh như Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng vẫn được giữ nguyên. Cụ thể:

Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Trọng Dụng

Phó Chi cục trưởng: Bà Đỗ Thị Tuyến

Phó Chi cục trưởng: Ông Lê Văn Thạch

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 1

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 3

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 7

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận bình thạnh

[NEW] Chi cục thuế quận 2: địa chỉ, số điện thoại, giờ làm và mã số thuế | chi cuc thue q2 – Diaochoangduong

Bạn đang muốn tìm đường đi đến chi cục thuế Quận 2 nhưng chưa biết ở đâu? Nội dung bài viết dưới đây của Nhà Đất Mới sẽ giới thiệu tới bạn cụ thể địa chỉ, số điện thoại của chi cục thuế Quận 2. Mời bạn tham khảo.

I. Giới thiệu chi cục thuế Quận 2

Quận 2 được thành lập vào ngày 01/4/1997 theo Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 06/01/1997 của Chính Phủ. Quận 2 nằm ở phía Đông TP.HCM, trên tả ngạn sông Sài Gòn. 

Quận 2 có vị trí và điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển một đô thị mới. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân Quận 2 luôn nỗ lực, kế thừa những thành quả quan trọng trong sự phát triển kinh tế để thay đổi diện mạo cho quận. 

Trụ sở chi cục thuế Quận 2

Chưa có chính sách sáp nhập CCT quận 2, quận 9 và Thủ Đức làm một nên Chi cục Thuế quận 2 tiếp tục thực hiện quản lý thuế trên toàn bộ địa bàn các phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và Thủ Thiêm.

 

II. Danh sách thông tin liên lạc chi cục thuế Quận 2

Nội dung phần sau đây Nhà Đất Mới sẽ mô tả chi tiết và cụ thể hơn về đường đi tới CCT Quận 2 cũng như nhiều thông tin khác, mời bạn tham khảo. 

1. Địa chỉ chi cục thuế Quận 2

CCT Quận 2 được đặt tại: Số 1398 đường Đồng Văn Cống – Khu hành chính – Phường Thạnh Mỹ Lợi – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh.

Đường Đồng Văn Cống là đường một chiều. Vì thế khi di chuyển bạn cần phải quan sát. CCT Quận 2 nằm gần đoạn giao với Đặng Như Mai hoặc Nguyễn Địa Lộ. Khu vực này tập trung khá nhiều các cơ quan hành chính của Nhà nước như Kho bạc Nhà nước Quận 2, Bảo hiểm xã hội Quận 2, Viện kiểm sát nhân dân Quận 2…

CCT Quận 2 được đặt tại số 1398 đường Đồng Văn Cống, Khu hành chính, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, tp HCM.CCT Quận 2 được đặt tại số 1398 đường Đồng Văn Cống, Khu hành chính, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, tp HCM.

2. Số điện thoại, email chi cục thuế Quận 2

Bạn có thể liên hệ với CCT Quận 2 theo thông tin sau:

  • Số điện thoại sau: +84 (028) 3742 3446
  • Số Fax: 0837423440
  • Email liên hệ: [email protected]

3. Danh bạ chi cục thuế quận 2

Nhà Đất Mới cũng cập nhật tới bạn đọc danh sách số điện thoại các phòng ban tại CCT Quận 2:

Phòng đội, bộ phậnSố điện thoạiĐội HC-NS-TV-AC(028) 3742 3446Bộ phận Ấn chỉ(028) 3742 3443Đội Tổng hợp Nghiệp vụ – Dự toán(028) 3742 3438Đội Kê khai – KTT & Tin học(028) 3742 3442(028) 3742 3435Đội Kiểm tra nội bộ(028) 3742 3437Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT(028) 3742 3431(028) 3742 3486Đội Quản lý thuế TNCN(028) 3742 5211Đội thuế Liên phường(028) 3742 3488Đội Kiểm tra thuế số 1(028) 3742 3485Đội Kiểm tra thuế số 2(028) 3742 3441Đội thu LPTB và thu khác(028) 3742 3487(028) 3742 3433Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế(028) 3742 3483

4. Thông tin tài khoản nộp thuế chi cục thuế Quận 2

Thông tin số tài khoản của CCT Quận 2 là: 7111.1056286, mở tại kho bạc nhà nước quận 2.

5. Mã số thuế chi cục thuế Quận 2

Mã số CCT Quận 2 là 0301519977-002, được cấp phép ngày 29/01/2005.

6. Thời gian làm việc CCT quận 2

Chi cục thuế Quận 2 làm việc vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ. Thời gian cụ thể như sau:

  • Sáng từ 7h30 – 11h30
  • Chiều 13h30 – 5h00

Chi cục thuế Quận 2 chỉ làm việc vào các giờ hành chính trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhậtChi cục thuế Quận 2 chỉ làm việc vào các giờ hành chính trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật

7. Đường dây nóng liên hệ cán bộ CCT quận 2

Họ tênVị trí chức danhSố điện thoạiNguyễn Duy ThànhChi Cục Trưởng37423432Trương Ngọc HiệpPhó Chi Cục trưởng37423448Nguyễn Thị Thanh HoaPhó Chi Cục trưởng37423436Hồ Văn BáoPhó Chi Cục trưởng37423439Lê Thị CúcĐội trưởng Đội HC-NS-TVAC
Bộ phận Ấn chỉ37423446
37423443Nguyễn Thị Thu HiềnĐội trưởng Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán37423438Võ Ngọc LamĐội trưởng Đội Kê Khai -KTT & Tin học37423442
37423435Liêu Sĩ Đăng QuangĐội trưởng Đội Kiểm tra nội bộ37423437Đào Thị Thu HươngĐội trưởng Đội Tuyên truyền –
Hỗ trợ NTT
Bộ phận Ấn Chỉ37423431

37423443Trần Kim ChiPhó Đội trưởng Đội Quản lý thuế TNCN37425211Nguyễn Thị Hồng LanĐội trưởng Đội thuế Liên phường37423488Nguyễn Phi KhanhĐội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 137423485Trương Ngọc HảiĐội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 237423441Võ Thành NamĐội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 337.425.150Phan Thị Kim DungĐội trưởng Đội thu LPTB và thu khác37423487
37423433Hoàng Trọng TuấnĐội trưởng Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế37423483

8. Chi cục trưởng cục thuế Quận 2

Chi cục trưởng CCT Quận 2 là ông Nguyễn Duy Thành. Phó chi cục trưởng là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và ông Trương Ngọc Hiệp, Hồ Văn Báo.

Như vậy, Nhà Đất Mới đã cập nhật tới bạn toàn bộ thông tin liên lạc của chi cục thuế Quận 2. Mong rằng bài viết đã mang tới cho bạn đọc những thông tin bổ ích, giúp bạn nhanh chóng giải quyết được công việc. 

Nguồn : Nhadatmoi.net

5/5 – (1 vote)


Cán bộ thuế \”thông chốt\” kiểm soát Covid-19, còn đe dọa tổ kiểm soát


thoisuthanhnien tinnongthanhnien phongsuthanhnien
Khi tổ kiểm soát dịch Covid19 kiểm tra giấy đi đường, ông Trần Khởi Nghĩa (57 tuổi, làm việc ở Chi cục Thuế khu vực Châu Thành TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) không chịu xuất trình.

Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới nhất:
http://popsww.com/BaoThanhNien
Tin tức báo Thanh Niên Đọc tin mới online tin nhanh tin 24h thời sự
Kênh YouTube chính thức của Báo Thanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới nhất:
http://popsww.com/BaoThanhNien
Website: http://thanhnien.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/thanhnien
Youtube Channel: http://popsww.com/BaoThanhNien
268 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP HCM
ĐT: (+84.8) 39302302
Fax: (+84.8) 39309939
Email: [email protected]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Cán bộ thuế \

HĐĐT Softdreams: Hướng dẫn chuyển đổi HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC


🎉️🎉️🎉 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến hóa đơn điện điện tử và hướng dẫn các bước chuyển đổi đối với khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams (Đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐCP và Thông tư 78/2021/TTBTC)
️⛳️⛳️⛳Đường dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử: https://forms.gle/J98v479sqVNrgK4aA
🎷️🎷️🎷Kênh cập nhật thông tin, giải đáp thắc mắc hóa đơn điện tử: https://www.facebook.com/groups/hotrohoadondientu
🖥🖥🖥 Trực tiếp trên kênh Youtube của Cục thuế: https://bit.ly/38HboIv (Đăng ký theo dõi kênh và cập nhật tin tức từ Cục thuế TP.Hồ Chí Minh).

hoadondientu
hddt
ND123
TT78
softdreams

HĐĐT Softdreams: Hướng dẫn chuyển đổi HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Lạ Lắm À Nha | Tập 2: Ưng Hoàng Phúc toát mồ hôi vì bị Hồng Vân và Lâm Khánh Chi hợp tác \”hãm hại\”


️🎤️🎶Xem thêm LạLắmÀNha 👉 http://bit.ly/LaLamANhaFULL
“Lạ Lắm À Nha” – một chương trình kết hợp giữa âm nhạc, khả năng phán đoán và những màn chặt chém đầy hài hước giữa MC Trường Giang và các nghệ sĩ khách mời lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Mỗi tập sẽ có sự tham dự của 3 khách mời là ca sĩ và 3 nhân vật bí ẩn đến từ nhiều ngành nghề khác nhau có khả năng hát tốt để cùng nhau tạo ra những màn song ca có 102 được live 100%. Nhiệm vụ của mỗi ca sĩ khách mời sau mỗi màn song ca cùng nhân vật bí ẩn sẽ phải đoán được họ ai thông qua giọng hát.
LẠ LẮM À NHA phát sóng lúc 20H30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3.
LạLắmÀNha TrườngGiang ƯngHoàngPhúc ThanhThảo HồngVân STSơnThạch LâmKhánhChi ChâuGiaKiệt LaLamANha TheWallSong TheWallSongViệtNam
Lạ_Lắm_À_Nha La_Lam_A_Nha
📣 Subscribe kênh ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL để không bỏ lỡ các chương trình SIÊU HẤP DẪN: https://bit.ly/SubDTP
📣 Subscribe kênh DONG TAY ENTERTAINMENT để xem các VIDEO HOT từ các show đỉnh nhất: https://bit.ly/SubDTE
⏩ Bí mật HẬU TRƯỜNG https://bit.ly/HAUTRUONGDTP
⏩ SHOW HAY mỗi ngày https://bit.ly/showhotDTP
👉 CÁC SHOW HOT KHÁC:
Ký Ức Vui Vẻ: https://bit.ly/KYUCVUIVEMUA3
7 Nụ Cười Xuân http://bit.ly/7NCX_Mua4
Siêu Bất Ngờ https://bit.ly/SIEUBATNGOMUA5
Nhanh Như Chớp: http://bit.ly/NNC_SS3
Ẩm Thực Kỳ Thú: https://bit.ly/AmThucKyThu
Bài Hát Đầu Tiên: http://bit.ly/BAIHATDAUTIEN
👉 Theo dõi các kênh chính thức của Dong Tay Promotion thuộc sở hữu của DatVietVAC tại:
► Fanpage: https://www.facebook.com/DongTayPromotion
► Instagram: https://www.instagram.com/dongtaypromotion.official/
► TikTok: https://www.tiktok.com/@dongtaypromotionofficial

Lạ Lắm À Nha | Tập 2: Ưng Hoàng Phúc toát mồ hôi vì bị Hồng Vân và Lâm Khánh Chi hợp tác \

Hùng Thuận khai trương văn phòng nhà đất gặp khách sộp Khương Dừa, Lương Thế Thành chốt kèo tiền tỷ…


KhuongDua khuongduachannel
Các bạn yêu thích, ủng hộ kênh Khương Dừa, bấm đăng ký ngay: https://goo.gl/aSokvi

🔴 Có thể bạn quan tâm:
► KHƯƠNG DỪA YÊU THƯƠNG:
https://youtube.com/playlist?list=PLVpxV5Jck206IM5LuU_ls2qlXF9swuciO
► KHƯƠNG DỪA VUI VẺ:
https://youtube.com/playlist?list=PLVpxV5Jck206LhDYdrBQTxvxXrTRvn0Up
► TRÙM NỔ:
https://youtube.com/playlist?list=PLVpxV5Jck204fQUqbzjAFOTN91y2CJ6vF

Khương Dừa Channel chia sẻ những nội dung hậu trường hài hước, độc lạ của các chương trình truyền hình, phim ảnh hot nhất Việt Nam mà khán giả chưa bao giờ xem trên sóng truyền hình hay bất kỳ một trang mạng xã hội nào khác.
Ủng hộ Khương Dừa đăng thêm nhiều clip hay độc lạ bằng cách:
Xem hết clip, để lại câu hỏi/ comment và bấm nút chia sẻ về facebook cho mọi người cùng xem.

► Fanpage Khương Dừa Channel: https://www.facebook.com/khuongduachannel
© Bản quyền Video thuộc về Khương Dừa Channel, vui lòng không reup!
© Copyright by Khương Dừa Channel ☞ Do not Reup, many thanks!
© Copyright all rights reserved.

Hùng Thuận khai trương văn phòng nhà đất gặp khách sộp Khương Dừa, Lương Thế Thành chốt kèo tiền tỷ…

Trực tuyến chương trình “THÔNG TIN VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2020 (16/9/2020)”


📣📣📣 Trực tuyến chương trình “THÔNG TIN VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2020” trong loạt Chương trình “ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NỘP THUẾ” nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thuế, 30 năm thành lập hệ thống thuế Nhà nước.
🎯🎯🎯 Thời gian: 9g ngày 16/9/2020 trên các kênh:
+ Youtube Cục thuế TP.HCM: https://bit.ly/38HboIv
+ Fanpage Cục thuế TP.HCM: https://www.facebook.com/CucThueHCM/
+ Website Cục thuế TP.HCM: http://www.hcmtax.gov.vn/index.php/hntt
🔔🔔🔔Cục thuế rất mong Cá nhân, Tổ chức đăng ký và chia sẻ các kênh thông tin chính thức của \”Cục thuế TP. Hồ Chí Minh\”
Chính sách thuế mới
Nghị đinh 126
Nghị định 125

Trực tuyến chương trình “THÔNG TIN VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2020 (16/9/2020)”

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BẤT ĐỘNG SẢN

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ chi cuc thue q2

READ  [Update] Tòa nhà Sông Đà Tower 14B Kỳ Đồng, Quận 3 | sông đà tower - Diaochoangduong

Viết một bình luận