[NEW] Luật đất đai mới nhất 2022 | luật nhà đất mới nhất – Diaochoangduong

luật nhà đất mới nhất: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chượng trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022, trong đó điều chỉnh Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2021. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đổi mới, giúp Luật đất đai ngày càng phù hợp với xu thế và thị trường trong tương lai.

Chỉnh sửa nhiều nhóm chính sách của Luật đất đai 

Chính phủ đã trình Quốc hội các đề xuất để sửa đổi Luật đất đai, trong đó 11 nhóm chính sách chính đang được đề nghị sửa đổi và bổ sung gồm:

-Làm rõ vai trò và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai.

-Phân loại đất theo mục đích sử dụng, không gian và chức năng sử dụng đất.

-Bổ sung quy định về vấn đề thu hồi đất để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội.

-Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai.

…..

Luật đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực vào 7/2014, đến năm 2019 được yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhưng không được phê duyệt.

Luật đất đai tồn tại nhiều bất cập

Sau gần 10 năm hoạt động, Luật đất đai 2013 đã tồn tại nhiều bất cập, hạn chế và dần xa rời xu thế của xã hội. Một số bất cập có thể kể đến như sự chồng chéo, không thống nhất trong các quy định pháp luật về đất đai và sự không tương thích giữa Luật đất đai 2013 và Hiến pháp 2013 gây nên các vướng mắc trong quy định về giao đất, cho thuê đất và quy định về tài chính với đất đai.

Ngoài ra còn phải kể đến những vướng mắc trong vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết tranh chấp về đất đai hay các vướng mắc về quy định quyền sử dụng đất đai của cộng đồng dân tộc thiểu số, bất cập về tham vấn người dân trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, nhiều quy định của Luật đất đai 2013 còn chưa tương thích, đồng bộ với các bộ luật khác và tạo nên nhiều kẽ hở để nhiều tổ chức, cá nhân tranh chấp, khiếu nại để trục lợi cá nhân.

Có thể điểm qua 6 bất cập của Luật đất đai hiện hành:

-Chưa tương thích với Hiến pháp và các đạo luật khác.

-Vướng mắc và bất cập trong quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

-Vướng mắc và bất cập trong quy định về giao đất, cho thuê đất, quy định về tài chính với đất đai.

-Vướng mắc và bất cập trong quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết tranh chấp về đất đai.

-Vướng mắc và bất cập trong quy định về quyền sử dụng đất đai của cộng đồng dân tộc thiểu số.

-Vướng mắc và bất cập về tham vấn người dân trong lĩnh vực đất đai. Quy định tham vấn ý kiến nhân dân còn thiếu quy định về tham vấn ý kiến nhân dân; chỉ nêu về hình thức nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện quyền, trách nhiệm bằng hình thức dân chủ đại diện là thông qua các cơ quan như Quốc hội, HĐND, MTTQ Việt Nam… Còn cơ chế để nhân dân trực tiếp tham gia giám sát thì luật chưa quy định.

Một số điểm mới Nghị định 148/2020 về luật đất đai mới nhất

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai bao gồm một số nội dung chính sau đây:

1.Bổ sung các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148 thì các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm:

a) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất;

b) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

c) Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Tư vấn xác định giá đất;

đ) Đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

g) Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai;

h) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ;

i) Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ.”

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai (quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP không đề cập);

Tiếp cận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ (quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP không đề cập);

Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ (quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP không đề cập).

2.Hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý

Các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất theo quy định phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật Đất đai;

Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai;

Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

READ  Phim Tình Cảm Việt Nam Mới Nhất 2022 | Tình Yêu Sai Trái Full HD | Phim Lẻ Việt Nam Hay Nhất | chung cu thuan viet

Việc giao đất, cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất; giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 148/2020.

3.Hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuế đất

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 148 quy định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây.

Chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án.

Sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ.

Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

4.Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án phát triển nhà ở.

5.Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.

a) Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định đó;

b) Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra;

c) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai và Điều 37 của Nghị định này phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định;

d) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai;

đ) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi Giấy chứng nhận;

e) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các điểm b, c và d khoản này thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

6.Thêm 01 loại giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với hộ gia đình, cá nhân trong nước : đó là “giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn”

7.Bổ sung mới quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định 148/2020.

8.Hướng dẫn hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất

Khi Nhà nước thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của người đang sử dụng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người sử dụng đất được xem xét hỗ trợ thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh như sau:

Các hình thức hỗ trợ:

Hỗ trợ để được thuê lại đất tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng.

  • Điều kiện để được hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh:

Người có đất thu hồi có nhu cầu tiếp tục được thuê đất để sản xuất, kinh doanh;

Thời hạn sử dụng đất còn lại tính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu bằng 1/3 thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất;

Việc thu hồi đất đó ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của nhiều lao động trực tiếp sản xuất trong cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

Tại thời điểm có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cơ sở sản xuất của người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất đang hoạt động sản xuất ổn định;

Người được Nhà nước cho thuê đất đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai.

Bài viết mang tính chất rút gọn đơn giản để chi tiết hơn vui lòng Dowload full 148/2020/NĐ-CP tại đây => 148_2020_ND-CP 

STT
Tên các mẫu đơn, giấy phép

Mẫu số 01
Văn bản đề nghị chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp

Mẫu số 02
Đơn đề nghị giao đất/thuê đất tại cảng hàng không, sân bay

Mẫu số 03
Quyết định giao đất

Mẫu số 04
Quyết định cho thuê đất

Mẫu số 05
Hợp đồng cho thuê đất

Mẫu số 06
Biên bản bàn giao đất trên thực địa

Mẫu số 07
Quyết định gia hạn cho thuê đất

Mẫu số 08
Quyết định thu hồi đất

Đính kèm các mẫu tại phụ lục đính kèm file trên

READ  Shark Tank Việt Nam tập 1: Cô gái 26 tuổi khiến cả 5 \"cá mập\" giành giật, nhận đầu tư 7 tỷ - VTV24 | công ty cp xây dựng và thương mại đông sơn

Theo bối cảnh mới, Luật đất đai cần ngày càng hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn, giúp giải quyết các lợi ích của người dân và doanh nghiệp trong sử dụng đất đai. Trong định hướng sửa đổi, hoàn thiện Luật đất đai tới đây sẽ tập trung hoàn thiện và sửa đổi để phù hợp và ngày càng thích ứng nhanh.

 

Q&A

Tôi có thể download full 148/2020/NĐ-CP tại đâu ?

Chúng tôi đã đính kèm chi tiết sửa đổi bổ sung các nghị định thi hành luật đất đai và các file đính kèm gồm 47 trang để các bạn tham khảo

Thêm cơ quan nào được cấp , cấp lại và đổi sổ đỏ mới ?

Ngoài văn phòng đăng ký đất đai thì chi nhánh văn phòng đất đai cũng có đủ thẩm quyền thực hiện mọi thủ tục giống như văng phòng đăng ký đất đai

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thử đất và diện tích tối thiểu tách thửa?

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa.

[Update] Những điểm mới về đất đai chính thức có hiệu lực từ 1/9/2021 người dân cần chú ý | luật nhà đất mới nhất – Diaochoangduong

8 điểm mới về pháp luật đất đai áp dụng từ ngày 01/9/2021. Ảnh minh họa8 điểm mới về pháp luật đất đai áp dụng từ ngày 01/9/2021. Ảnh minh họa

Thêm trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Từ ngày 1/9/2021, nếu chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì phải xin phép.

Trước đó, người dân chỉ cần đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký đất đai là có thể chuyển mục đích sử dụng đất.

Không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND/CCCD khi làm sổ đỏ

Khoản 5 Điều 11 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, quy định trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ không cần phải trình CMND/CCCD, sổ hộ khẩu vì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ghi rõ diện tích chuyển nhượng, tặng cho

Dù Thông tư 09 vẫn giữ nguyên thành phần hồ sơ đăng ký khi sang tên nhà đất nhưng khi chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp thì phải ghi rõ thông tin tổng diện tích đất nông nghiệp được chuyển nhượng theo Mẫu số 09/ĐK.

Bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi đăng ký biến động

– Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

– Thửa đất được tách ra để cấp riêng giấy chứng nhận đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa.

Sửa đổi, bổ sung quy định ghi thông tin sổ đỏ đã cấp

– Sửa đổi thông tin trên sổ đỏ đã cấp

Sử dụng từ “tặng cho” thay cho từ “hiến đất” để phù hợp với quyền của người sử dụng đất và thống nhất với các văn bản khác.

Quy định cụ thể cách ghi thông tin thay đổi vào sổ đỏ đã cấp đối với từng trường hợp thay vì một trường hợp như trước.

– Bổ sung thông tin trên sổ đỏ

Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bổ sung trường hợp ghi nội dung xác nhận thay đổi vào cấp sổ đỏ.

Theo đó, trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ thì trên sổ đỏ ghi “Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích… m2 được tách để cấp riêng sổ đỏ; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

Bổ sung và quy định cụ thể hơn đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi

Điều 4 Thông tư 09 đã quy định cụ thể hơn và bổ sung thêm một số trường hợp đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất.

Ví dụ, đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai…

Kinh phí bồi thường phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Khoản 3 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi mà diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh và người sử dụng có đơn đề nghị thu hồi phần diện tích đó thì Nhà nước xem xét, quyết định thu hồi.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

Bổ sung mẫu đơn đăng ký, cấp sổ đỏ

Thông tư mới đã ban hành thêm mẫu đơn 04đ/ĐK (đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa)./.


QUY ĐỊNH Năm 2021 Về Bồi Thường Và Không Bồi Thường Khi NN Thu Hồi Đất I Luật Sư Trần Hồng Uyên


LuatsuTranHongUyen TranHongUyen phapluat
QUY ĐỊNH Năm 2021 Về Bồi Thường Và Không Bồi Thường Khi NN Thu Hồi Đất I Luật Sư Trần Hồng Uyên
Khi nào Nhà Nước thu hồi đất?
Điều kiện để được bồi thường về đất?
Có 1 trường hợp không đủ điều kiện cấp Sổ Đỏ vẫn được bồi thường?
Những trường hợp nào không được bồi thường về đất?
Giá đền bù về đất không theo giá thị trường ?

Theo dõi kênh youtube bằng cách bấm Đăng ký kênh để xem những video mới nhất của Uyên nhé! YOUTUBE:https://bit.ly/2TzbEVH
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009637430264
Các vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ email: [email protected] ➖ © Bản quyền thuộc về Trần Hồng Uyên © Bản quyền thuộc về Trần Hồng Uyên

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

QUY ĐỊNH Năm 2021 Về Bồi Thường Và Không Bồi Thường Khi NN Thu Hồi Đất I Luật Sư Trần Hồng Uyên

Luật Thừa Kế Đất Đai 2021 | Tổng hợp toàn bộ vấn đề xoay quanh thừa kế nhà đất


Luật thừa kế đất đai 2021 | Tổng hợp toàn bộ vấn đề xoay quanh thừa kế nhà đất [4K]
00:00 bắt đầu
00:41 thừa kế đất đai là gì
01:07 điều kiện để di chúc đất đai được công nhận hợp pháp
02:13 quy định họp mặt của những người thừa kế khi công bố di chúc đất đai
03:16 phân chia quyền thừa kế khi chủ sở hữu để lại di chúc hợp pháp
03:38 các trường hợp không có tên trong di chúc vẫn được quyền thừa kế
04:24 phân chia quyền thừa kế khi chủ sở hữu không để lại di chúc
05:27 các loại thuế/phí khi nhận quyền thừa kế
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hotline: 0989 163 130 (Call, Zalo, Sms)
Website: http://timnhadep.net/
Zalo: https://zalo.me/0989163130
Chat: http://m.me/Timnhadep.channel
Tiktok: https://www.tiktok.com/@timnhadep.net
Fanpage: https://www.facebook.com/Timnhadep.channel
Group: https://www.facebook.com/groups/timnhadep.group
Facebook của Nam: https://www.facebook.com/nambn666/
LỜI GIỚI THIỆU:
Tìm Nhà Đẹp là 1 thương hiệu trực thuộc website timnhadep.net. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như: mua, bán và ký gửi nhà đất tại Bắc Ninh. Quỹ sản phẩm đa dạng với hàng trăm lô đất/căn nhà có mức giá từ 350 triệu đến 50 tỷ trong địa bàn Tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp quý vị có thể thoải mái lựa chọn các bất động sản trong khu vực mình muốn mua và tài chính đang có.
Ngoài ra, nếu quý vị có bất động sản cần rao bán thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ đăng tin lên các kênh truyền thông khác để nhanh chóng tìm được người mua.
BẢN QUYỀN NỘI DUNG:
© Bản quyền thuộc về \”Tìm Nhà Đẹp\”
© Copyright by \”Tìm Nhà Đẹp\” ☞ Do not Reup
bds batdongsan nhadat datnen muanha bannha bđs nhadatbacninh datnenbacninh batdongsanbacninh bdsbacninh muabannhadatbacninh muannhabacninh bannhabacninh
DANH MỤC VIDEO TRÊN KÊNH:

READ  1,3 tỷ nhà 2 lầu góc 2 mặt hẻm 184 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8 : # 0933797979 | mua nha dat quan 7

Kinh Nghiệm Mua Bán Nhà Đất : https://sum.vn/utmmj

Khám phá Bắc Ninh: https://sum.vn/g7G1C

Những nơi đáng sống: https://sum.vn/inkBa

Nhà Đất Thuận Thành: https://sum.vn/lKq97

Nhà Đất TP Bắc Ninh: https://sum.vn/oIQON

Nhà Đất Gia Bình: https://sum.vn/p5mop

Nhà Đất Quế Võ: https://sum.vn/1TP8H

Nhà Đất Từ Sơn: https://sum.vn/8HJi5
Nhà Đất Yên Phong: https://sum.vn/5tJEA

Nhà Đất Tiên Du: https://sum.vn/HP9E9

Nhà Đất Lương Tài: https://sum.vn/cTsjs
DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG NHÀ ĐẤT BẮC NINH:
1. VP Nhà Đất Bắc Ninh: Số 383B, Đường Nguyễn Trãi, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh
2. VP Nhà Đất Yên Phong: KCN Yên Phong, Yên Trung, Bắc Ninh
3. VP Nhà Đất Từ Sơn: KĐT Phù Khê, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
4. VP Nhà Đất Quế Võ: KCN Quế Võ 1, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
5. VP Nhà Đất Thuận Thành: KĐT Little Sài Gòn, TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh
6. VP Nhà Đất Tiên Du: KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
7. VP Nhà Đất Gia Bình: Nguyễn Văn Cừ, TT Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh
8. VP Nhà Đất Lương Tài: Hàn Thuyên, TT Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh
GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN BẮC NINH:
Bắc Ninh luôn là điểm đến của các nhà đầu tư thông thái.
Bắc Ninh có 14 tuyến đường nội Tỉnh, tổng chiều dài lên đến 270km. Trong đó có QL1A, QL18, QL17, Cầu Bình Than và QL38 đã giúp Bắc Ninh kết nối với sân bay Nội Bài, Hà Nội và các tỉnh/thành lân cận rất thuận tiện. Trong tương lai không xa, Bắc Ninh sẽ lên TP trực thuộc Trung Ương, vì vậy cơ sở hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư. Bắc Ninh hiên nay có 15 khu công nghiệp tập trung, 1 khu công nghệ thông tin và hơn 30 cụm công nghiệp. Đặc biệt hơn nữa thì UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh. Quỹ đất của Bắc Ninh đang ngày càng thu hẹp, cùng với đó là việc các \”ông lớn\” đang dịch chuyển nhà máy về Bắc Ninh. Thị trường bất động sản Bắc Ninh đang là tâm điểm của các nhà đầu tư trong và ngoài Tỉnh. Chính vì vậy, anh/chị hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội tốt này để có thể gia tăng tài sản trong thời gian tới.
luatthuakedatdai luatthuake thuakedatdai shorts
Từ khóa liên quan: luật thừa kế,luật thừa kế đất đai,luật thừa kế tài sản,thừa kế thế vị,thừa kế,luật thưa kế đất đai,luat thừa kế,thừa kế đất đai,thừa kế theo pháp luật,quyền thừa kế,quyền thừa kế tài sản,thừa kế theo di chúc,chia tài sản thừa kế,luật thừa kế đất đai 2021,luật thừa kế đất đai không di chúc,chia thừa kế theo pháp luật,quyền thừa kế đất đai,luật thừa kế không có di chúc 2021,thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất,luat thua ke,luật chia tài sản,chia thừa kế tìm nhà đẹp, tìm nhà đẹp channel, tìm nhà đẹp bắc ninh, timnhadep.net bđs bắc ninh, bds bac ninh, nha dat bac ninh, nhà đất bắc ninh

Luật Thừa Kế Đất Đai 2021 | Tổng hợp toàn bộ vấn đề xoay quanh thừa kế nhà đất

Lộc Fuho – Chính Thức Làm Xong Ngôi Nhà Mới – Và Thực Hiện Lời Hứa Ăn Cua Hoàng Đế Cùng Gia Đình


Lộc Fuho - Chính Thức Làm Xong Ngôi Nhà Mới - Và Thực Hiện Lời Hứa Ăn Cua Hoàng Đế Cùng Gia Đình

5 Thay Đổi Liên Quan Đến Sổ Đỏ Từ 08/02/2021 | LuatVietnam


LuatVietnam, LuậtViệtNam, Chinhsachmoi, Kienthucphapluat, Luatsutuvan, Tintucphapluat
5 Thay Đổi Liên Quan Đến Sổ Đỏ | LuatVietnam
► Gọi 19006192 nếu có vướng mắc về các vấn đề pháp luật.
► Chi tiết bài viết: https://luatvietnam.vn/datdainhao/thaydoilienquandensodo56728194article.html
► Tham gia Group Cùng Hiểu Luật để cùng nhau trao đổi, thảo luận, \”gỡ rối\” các vấn đề về pháp luật. Tham gia tại: https://www.facebook.com/groups/cunghieuluat
=====================
➤ ĐĂNG KÝ KÊNH MIỄN PHÍ tại: https://bit.ly/2DNve8m Để cập nhật thông tin mới nhất hữu ích nhất.

►Website: https://luatvietnam.vn/ tra cứu văn bản pháp luật nhanh nhất và chuẩn nhất
►Tải App LuatVietnam trên Android: https://bom.to/9WKHuq
►Tải App LuatVietnam trên IOS: https://bom.to/YoNVqm
► Fanpage: https://bit.ly/3cPReid
để cập nhật các thông tin về pháp luật mới nhất
✴️ Theo dõi các nội dung hay và mới nhất tại đây:
► Tổng hợp chính sách mới theo tháng: https://www.youtube.com/watch?v=z1PsAk4NTro\u0026list=PLSwa7PeiDwuqQFYYvsPnD6Rb9Hpw6R5qY
► Chính sách mới chi tiết: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSwa7PeiDwurVc7RxdDOXAM3F5mn8BqLt
► Kiến thức pháp luật: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSwa7PeiDwuqAA0pqQcnhsVPZGTxBXvZM
► Luật sư tư vấn: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSwa7PeiDwurm3XiYQLgJUAErFo6Ldb0k

➤ Cảm ơn các bạn đã theo dõi! Like và Subcribe Kênh LuatVietnam nhé!
Mọi góp ý, vui lòng liên hệ với chúng mình theo Email: [email protected]
LuatVietnam giữ bản quyền nội dung trang Video này.
LuatVietnam, LuậtViệtNam, Chinhsachmoi, Kienthucphapluat, Luatsutuvan, Tintucphapluat
5 Thay Đổi Liên Quan Đến Sổ Đỏ Từ 08/02/2021 | LuatVietnam

5 Thay Đổi Liên Quan Đến Sổ Đỏ Từ 08/02/2021 | LuatVietnam

Đặt Cọc Mua Nhà Đất – 6 Điều Phải Biết Khi Ký Hợp Đồng Đặt Cọc | LuatVietnam


Đặt Cọc Mua Nhà Đất 6 Điều Phải Biết Khi Ký Hợp Đồng Đặt Cọc | LuatVietnam
LuatVietnam, LuậtViệtNam, Nhadat, Chinhsachmoi, Kienthucphapluat, Luatsutuvan, Tintucphapluat
Trước khi đặt cọc mua nhà đất các bên cần tìm hiểu kỹ thông tin về nhà đất và quy định về đặt cọc, nhất là quy định về mức phạt cọc nếu một trong các bên từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng. Sau đây LuatVietnam sẽ điểm qua một số điểm cần lưu ý khi ký hợp đồng đặt cọc mua nhà đất. Hãy cùng theo dõi trong video dưới đây!
Đọc thêm:
Những điều cần biết khi ký hợp đồng đặt cọc:
https://luatvietnam.vn/datdainhao/datcocmuanhadat56729568article.html
Đặt cọc nhà đất thế nào để tránh rủi ro:
https://luatvietnam.vn/datdainhao/datcocmuabannhadat56724638article.html
✴️ Theo dõi các nội dung hay và mới nhất tại đây:
► Tổng hợp chính sách mới theo tháng: https://www.youtube.com/watch?v=z1PsAk4NTro\u0026list=PLSwa7PeiDwuqQFYYvsPnD6Rb9Hpw6R5qY
► Chính sách mới chi tiết: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSwa7PeiDwurVc7RxdDOXAM3F5mn8BqLt
► Kiến thức pháp luật: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSwa7PeiDwuqAA0pqQcnhsVPZGTxBXvZM
► Luật sư tư vấn: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSwa7PeiDwurm3XiYQLgJUAErFo6Ldb0k

► Gọi 19006192 nếu có vướng mắc về các vấn đề pháp luật.
► Tham gia Group Cùng Hiểu Luật để cùng nhau trao đổi, thảo luận, \”gỡ rối\” các vấn đề về pháp luật. Tham gia tại: https://www.facebook.com/groups/cunghieuluat
=====================
➤ ĐĂNG KÝ KÊNH MIỄN PHÍ tại: https://bit.ly/2DNve8m Để cập nhật thông tin mới nhất hữu ích nhất.

►Website: https://luatvietnam.vn/ tra cứu văn bản pháp luật nhanh nhất và chuẩn nhất
►Tải App LuatVietnam trên Android: https://bom.to/9WKHuq
►Tải App LuatVietnam trên IOS: https://bom.to/YoNVqm
► Fanpage: https://bit.ly/3cPReid
để cập nhật các thông tin về pháp luật mới nhất

➤ Cảm ơn các bạn đã theo dõi! Like và Subcribe Kênh LuatVietnam nhé!
Mọi góp ý, vui lòng liên hệ với chúng mình theo Email: [email protected]
LuatVietnam giữ bản quyền nội dung trang Video này.
Đặt Cọc Mua Nhà Đất 6 Điều Phải Biết Khi Ký Hợp Đồng Đặt Cọc | LuatVietnam
LuatVietnam, LuậtViệtNam, Nhadat, Chinhsachmoi, Kienthucphapluat, Luatsutuvan, Tintucphapluat
Đặt Cọc Mua Nhà Đất 6 Điều Phải Biết Khi Ký Hợp Đồng Đặt Cọc | LuatVietnam

Đặt Cọc Mua Nhà Đất - 6 Điều Phải Biết Khi Ký Hợp Đồng Đặt Cọc | LuatVietnam

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่CĂN HỘ

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ luật nhà đất mới nhất

Viết một bình luận