[NEW] Hoàng Đình Ái – Là gì Wiki | hoàng đình ái – Diaochoangduong

hoàng đình ái: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Hoàng Đình Ái (黃廷愛, 1527-1607) là tướng nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam, có công giúp nhà Lê trung hưng. Ông sinh ngày 23 tháng 12 năm Đinh Hợi (1527), là người Biện Thượng, huyện Vĩnh Phúc, nay là thôn Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.Ông là con nhà cậu của Lượng Quốc Công Trịnh Kiểm.

Phù Lê diệt Mạc

Danh tướng Nam triều

Hoàng Đình Ái ra đời khi nước Đại Việt bị chia cắt trong thời chiến tranh Lê-Mạc. Khi ông lớn lên, đất Thanh Hoá quê ông đã thuộc về nhà Lê. Hoàng Đình Ái đầu quân theo giúp nhà Lê trung hưng và trở thành danh tướng trong cuộc chiến tranh này.

Năm 1557, ông cùng Phạm Đốc phục binh phía Bắc sông Mã chặn đánh quân Mạc tiến từ vùng Hòa Bình vào căn cứ của quân Lê Trịnh, trận này quân Lê thắng lớn.

Năm 1561 sau khi mất vùng Sơn Nam, phụ chính nhà Mạc là Mạc Kính Điển vượt biển đánh vào vùng duyên hải Thanh Hóa. Trước sức mạnh của quân Mạc, Tây Đô có nguy cơ bị thất thủ. Thái sư Trịnh Kiểm điều ông về chặn đánh cuộc tiến công của quân Mạc, giữ vững được thành đô, đuổi quân Mạc ra khỏi đất Thanh Hóa.

Năm 1570, Trịnh Kiểm vừa mất, anh em Trịnh Cối, Trịnh Tùng đánh nhau tranh quyền hành, tướng sĩ không hòa thuận, nhân dân hoang mang. Nhân cơ hội đó quân Mạc do Mạc Kính Điển đem 10 vạn quân chia làm 5 đạo với 700 chiến thuyền vào đánh Thanh Hóa quyết diệt quân Lê Trịnh.

Thế quân Mạc khi đó rất mạnh. Trịnh Cối không thể đương nổi đã dẫn bộ tướng đem quân hàng Mạc. Hoàng Đình Ái liền gọi các tướng Lê Khắc Thận, Nguyễn Hữu Liêu, Phạm Văn Khoái… vào yết kiến nhà vua Anh Tông và tôn Trịnh Tùng làm đô tướng để chống quân Mạc.

Dưới thời Mạc Kính Điển cầm quân, quân Mạc rất mạnh và thường chiếm ưu thế trước quân Lê. Mạc Kính Điển cùng tướng Nguyễn Quyện nhiều lần cầm quân vào đánh Thanh Hoá, Nghệ An.

Năm 1575, Kính Điển đem quân đánh Thanh Hoá. Quân Mạc mạnh, tiến đến đâu, quân Lê đều không dám chống lại, trốn xa vào núi rừng để trốn tránh. Kính Điển tự đem đại binh tiến đánh các sông ở Yên Định và
Thuỵ Nguyên [1], lại chia quân cho Mạc Ngọc Liễn tiến đánh các huyện Lôi Dương và Đông Sơn.

Tháng 8 năm đó, Hoàng Đình Ái nhận lệnh của Trịnh Tùng thống suất các tướng Đỗ Diễn, Phan Văn Khoái đem quân đi cứu các huyện Lôi Dương, Nông Cống, Đông Sơn, đóng quân ở núi Tiên Mộc. Ông phối hợp với Trịnh Tùng và thái phó Vũ Sư Thước đuổi được quân Mạc rút về.

Tháng 8 năm 1576, Mạc Kính Điển lại đánh sông Đồng Cổ. Hoàng Đình Ái lại nhận lệnh cùng Nguyễn Hữu Liêu đem quân chặn phá quân địch, đánh nhau với quân Mạc ở Hà Đô. Quân Mạc lại phải rút lui.

Năm 1581, quân Mạc lại đánh vào Thanh Hóa. Hoàng Đình Ái thống lĩnh quân tướng chia làm 3 đạo, Nguyễn Hữu Liêu làm tiên phong, tự mình đốc đại binh làm chính đội, Trịnh Thái làm hữu đốc, Trịnh Đồng làm hậu đốc đánh quân Mạc suốt dọc sông Mã, trận này diệt hơn 600 quân, bắt sống 1 tướng Mạc, quân Mạc phải tháo chạy ra Bắc.

Sau khi Mạc Kính Điển chết (1580), nhà Mạc ngày một suy yếu, quân Nam triều ngày càng thắng thế. Tháng 12 năm 1591, Trịnh Tùng dẫn đại quân tổng tiến công vào Thăng Long, chia quân làm 5 đạo. Hoàng Đình Ái cùng Trịnh Đồng lĩnh đội thứ 2. Cuối tháng 12 năm đó, quân hai bên đụng nhau một trận lớn, quân Lê đại phá quân Mạc.

Sang năm 1592, Hoàng Đình Ái theo Trịnh Tùng đánh bại quân Mạc nhiều trận lớn nữa, chiếm được kinh thành Thăng Long. Vua Mạc là Mậu Hợp bỏ trốn không lâu bị bắt và bị giết. Thân tộc họ Mạc chạy lên phía bắc tiếp tục cầm cự.

Hoàng Đình Ái trở thành một trong các công thần có công lớn nhất trong việc giúp nhà Lê trung hưng, khi đó ông đã 66 tuổi.

Dẹp tàn dư họ Mạc

Tình hình Bắc bộ chưa ổn định do vây cánh họ Mạc còn nhiều. Từ năm 1593, Hoàng Đình Ái tiếp tục ra quân đánh dẹp các lực lượng họ Mạc chống đối, tiêu diệt nhiều cánh quân Mạc.

Tháng 3 năm 1598, Hoàng Đình Ái lại đem quân đánh dẹp tàn quân Mạc ở Lục Ngạn, bắt được Mạc Kính Luân, thu 35 chiến mã và nhiều khí giới. Tháng 6 năm ấy, ông lại đến thành Lạng Sơn cử đô đốc Lâm quận công Trần Phúc đem 1.000 quân đến châu Thoát Lãng bắt được con trai Mạc Kính Cung, còn Mạc Kính Cung chạy sang Long Châu (Trung Quốc) [2].

Tháng 3 năm 1601, con Mạc Kính Điển là Mạc Kính Cung lại mang quân về đánh Hải Dương. Lão tướng Hoàng Đình Ái lúc đó đã 75 tuổi, vẫn nhận lệnh cầm quân đi dẹp. Ông đánh đuổi Kính Cung chạy lên Lạng Sơn.

READ  Khám phá SIÊU BIỆT THỰ trên mảnh đất Vàng 1 TỶ/m2 Vinhomes BaSon Đắt giá nhất Q.1 | NHATO Review | khu biệt thự quận 2

Hội kiến với sứ nhà Minh

Tháng 3 năm 1597, nhà Minh sai ủy quan là Vương Kiến Lập đến trấn Nam Giao đòi lễ cống và hội khám (diễu binh). Ngày 28 tháng 3 vua Lê Thế Tông thân đốc hữu tướng Hoàng Đình Ái, thái úy Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hữu Liêu cùng tả hữu đô đốc 7, 8 viên, voi và 5 vạn quân đến trấn Nam Giao đề phòng khi mở cửa quan, hội khám quân Minh tràn sang giúp phía Mạc lưu vong bắt vua, hiếp tướng. Hoàng Đình Ái tâu với Trịnh Tùng:

Trịnh Tùng liền trao cho Hoàng Đình Ái thanh gươm tại cửa ải Nam Quan, ủy quan Vương Kiến Lập cùng tàn quân Mạc trông thấy quân Lê đông đúc, binh tướng oai hùng, lẫm liệt khí thế phải lẳng lặng từ bỏ những ý đồ đánh chiếm. Cuộc hội khám cử hành đúng nghi lễ, nhà Minh phải công nhận nhà Lê, bỏ nhà Mạc.

Đại thần thời bình

Về vùng đất huyện Kim Thành, Hải Dương, ông đã chiêu dụ nhân dân trở lại làm ăn sinh sống, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, xin vua cấp thóc giống, miễn thuế 3 năm, mở mang học hành cho con trẻ… Do đó miền Hải Dương dần dần trở lại bình yên.

Cuối năm 1607, ông ốm nặng. Trước khi qua đời, chúa Trịnh Tùng thăm hỏi ông:

Ông trả lời:

Ông mất ngày 15 tháng 12 năm Đinh Mùi (1607) tại nội thành Thăng Long, thọ 81 tuổi. Vua Lê Kính Tông ra chiếu chỉ cả nước để tang 5 ngày, triều đình bãi triều 5 ngày, lấy dân 10 làm lính giữ phần mộ.

Để nhớ công đức của ông, sau khi ông mất nhân dân Mạc Xá, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Dương đã lập đền thờ để thờ ông.

Không chỉ có nhà Lê đánh giá cao công trạng của ông. Vào thời nhà Nguyễn, vua Gia Long (1803) liệt ông vào hàng công thần Trung hưng bậc nhất, tôn là . Năm 1823, vua Minh Mạng cho dựng miếu trong kinh thành Huế để thờ Thái tể Hoàng Đình Ái cùng các công thần Tô Hiến Thành, Trần Nhật Duật, Trương Hán Siêu

Nhận định

Sách nhà sử học Phan Huy Chú (1782 – 1841) nhận xét về ông như sau:

Chú thích

 1. Phía hữu ngạn hạ lưu sông Mã và tả ngạn hạ lưu sông Chu

 2. Theo Lịch triều hiến chương loại chí

Xem thêm

Tham khảo

 • Đại Việt Sử ký Toàn thư
 • Đại Việt thông sử
 • Lịch triều hiến chương loại chí
 • Võ tướng Thanh Hóa trong lịch sử dân tộc Việt Nam (Trần văn Thịnh, nhà xb Khoa học năm 2005)

Thể loại:Tướng nhà Lê trung hưng
Thể loại:Người Thanh Hóa
Thể loại:Sinh 1527
Thể loại:Mất năm 1607

[NEW] Hoàng Đình Ái – Là gì Wiki | hoàng đình ái – Diaochoangduong

Hoàng Đình Ái (黃廷愛, 1527-1607) là tướng nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam, có công giúp nhà Lê trung hưng. Ông sinh ngày 23 tháng 12 năm Đinh Hợi (1527), là người Biện Thượng, huyện Vĩnh Phúc, nay là thôn Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.Ông là con nhà cậu của Lượng Quốc Công Trịnh Kiểm.

Phù Lê diệt Mạc

Danh tướng Nam triều

Hoàng Đình Ái ra đời khi nước Đại Việt bị chia cắt trong thời chiến tranh Lê-Mạc. Khi ông lớn lên, đất Thanh Hoá quê ông đã thuộc về nhà Lê. Hoàng Đình Ái đầu quân theo giúp nhà Lê trung hưng và trở thành danh tướng trong cuộc chiến tranh này.

Năm 1557, ông cùng Phạm Đốc phục binh phía Bắc sông Mã chặn đánh quân Mạc tiến từ vùng Hòa Bình vào căn cứ của quân Lê Trịnh, trận này quân Lê thắng lớn.

Năm 1561 sau khi mất vùng Sơn Nam, phụ chính nhà Mạc là Mạc Kính Điển vượt biển đánh vào vùng duyên hải Thanh Hóa. Trước sức mạnh của quân Mạc, Tây Đô có nguy cơ bị thất thủ. Thái sư Trịnh Kiểm điều ông về chặn đánh cuộc tiến công của quân Mạc, giữ vững được thành đô, đuổi quân Mạc ra khỏi đất Thanh Hóa.

Năm 1570, Trịnh Kiểm vừa mất, anh em Trịnh Cối, Trịnh Tùng đánh nhau tranh quyền hành, tướng sĩ không hòa thuận, nhân dân hoang mang. Nhân cơ hội đó quân Mạc do Mạc Kính Điển đem 10 vạn quân chia làm 5 đạo với 700 chiến thuyền vào đánh Thanh Hóa quyết diệt quân Lê Trịnh.

Thế quân Mạc khi đó rất mạnh. Trịnh Cối không thể đương nổi đã dẫn bộ tướng đem quân hàng Mạc. Hoàng Đình Ái liền gọi các tướng Lê Khắc Thận, Nguyễn Hữu Liêu, Phạm Văn Khoái… vào yết kiến nhà vua Anh Tông và tôn Trịnh Tùng làm đô tướng để chống quân Mạc.

Dưới thời Mạc Kính Điển cầm quân, quân Mạc rất mạnh và thường chiếm ưu thế trước quân Lê. Mạc Kính Điển cùng tướng Nguyễn Quyện nhiều lần cầm quân vào đánh Thanh Hoá, Nghệ An.

Năm 1575, Kính Điển đem quân đánh Thanh Hoá. Quân Mạc mạnh, tiến đến đâu, quân Lê đều không dám chống lại, trốn xa vào núi rừng để trốn tránh. Kính Điển tự đem đại binh tiến đánh các sông ở Yên Định và
Thuỵ Nguyên [1], lại chia quân cho Mạc Ngọc Liễn tiến đánh các huyện Lôi Dương và Đông Sơn.

Tháng 8 năm đó, Hoàng Đình Ái nhận lệnh của Trịnh Tùng thống suất các tướng Đỗ Diễn, Phan Văn Khoái đem quân đi cứu các huyện Lôi Dương, Nông Cống, Đông Sơn, đóng quân ở núi Tiên Mộc. Ông phối hợp với Trịnh Tùng và thái phó Vũ Sư Thước đuổi được quân Mạc rút về.

Tháng 8 năm 1576, Mạc Kính Điển lại đánh sông Đồng Cổ. Hoàng Đình Ái lại nhận lệnh cùng Nguyễn Hữu Liêu đem quân chặn phá quân địch, đánh nhau với quân Mạc ở Hà Đô. Quân Mạc lại phải rút lui.

Năm 1581, quân Mạc lại đánh vào Thanh Hóa. Hoàng Đình Ái thống lĩnh quân tướng chia làm 3 đạo, Nguyễn Hữu Liêu làm tiên phong, tự mình đốc đại binh làm chính đội, Trịnh Thái làm hữu đốc, Trịnh Đồng làm hậu đốc đánh quân Mạc suốt dọc sông Mã, trận này diệt hơn 600 quân, bắt sống 1 tướng Mạc, quân Mạc phải tháo chạy ra Bắc.

Sau khi Mạc Kính Điển chết (1580), nhà Mạc ngày một suy yếu, quân Nam triều ngày càng thắng thế. Tháng 12 năm 1591, Trịnh Tùng dẫn đại quân tổng tiến công vào Thăng Long, chia quân làm 5 đạo. Hoàng Đình Ái cùng Trịnh Đồng lĩnh đội thứ 2. Cuối tháng 12 năm đó, quân hai bên đụng nhau một trận lớn, quân Lê đại phá quân Mạc.

Sang năm 1592, Hoàng Đình Ái theo Trịnh Tùng đánh bại quân Mạc nhiều trận lớn nữa, chiếm được kinh thành Thăng Long. Vua Mạc là Mậu Hợp bỏ trốn không lâu bị bắt và bị giết. Thân tộc họ Mạc chạy lên phía bắc tiếp tục cầm cự.

Hoàng Đình Ái trở thành một trong các công thần có công lớn nhất trong việc giúp nhà Lê trung hưng, khi đó ông đã 66 tuổi.

Dẹp tàn dư họ Mạc

Tình hình Bắc bộ chưa ổn định do vây cánh họ Mạc còn nhiều. Từ năm 1593, Hoàng Đình Ái tiếp tục ra quân đánh dẹp các lực lượng họ Mạc chống đối, tiêu diệt nhiều cánh quân Mạc.

Tháng 3 năm 1598, Hoàng Đình Ái lại đem quân đánh dẹp tàn quân Mạc ở Lục Ngạn, bắt được Mạc Kính Luân, thu 35 chiến mã và nhiều khí giới. Tháng 6 năm ấy, ông lại đến thành Lạng Sơn cử đô đốc Lâm quận công Trần Phúc đem 1.000 quân đến châu Thoát Lãng bắt được con trai Mạc Kính Cung, còn Mạc Kính Cung chạy sang Long Châu (Trung Quốc) [2].

Tháng 3 năm 1601, con Mạc Kính Điển là Mạc Kính Cung lại mang quân về đánh Hải Dương. Lão tướng Hoàng Đình Ái lúc đó đã 75 tuổi, vẫn nhận lệnh cầm quân đi dẹp. Ông đánh đuổi Kính Cung chạy lên Lạng Sơn.

Hội kiến với sứ nhà Minh

Tháng 3 năm 1597, nhà Minh sai ủy quan là Vương Kiến Lập đến trấn Nam Giao đòi lễ cống và hội khám (diễu binh). Ngày 28 tháng 3 vua Lê Thế Tông thân đốc hữu tướng Hoàng Đình Ái, thái úy Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hữu Liêu cùng tả hữu đô đốc 7, 8 viên, voi và 5 vạn quân đến trấn Nam Giao đề phòng khi mở cửa quan, hội khám quân Minh tràn sang giúp phía Mạc lưu vong bắt vua, hiếp tướng. Hoàng Đình Ái tâu với Trịnh Tùng:

Trịnh Tùng liền trao cho Hoàng Đình Ái thanh gươm tại cửa ải Nam Quan, ủy quan Vương Kiến Lập cùng tàn quân Mạc trông thấy quân Lê đông đúc, binh tướng oai hùng, lẫm liệt khí thế phải lẳng lặng từ bỏ những ý đồ đánh chiếm. Cuộc hội khám cử hành đúng nghi lễ, nhà Minh phải công nhận nhà Lê, bỏ nhà Mạc.

Đại thần thời bình

Về vùng đất huyện Kim Thành, Hải Dương, ông đã chiêu dụ nhân dân trở lại làm ăn sinh sống, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, xin vua cấp thóc giống, miễn thuế 3 năm, mở mang học hành cho con trẻ… Do đó miền Hải Dương dần dần trở lại bình yên.

Cuối năm 1607, ông ốm nặng. Trước khi qua đời, chúa Trịnh Tùng thăm hỏi ông:

Ông trả lời:

Ông mất ngày 15 tháng 12 năm Đinh Mùi (1607) tại nội thành Thăng Long, thọ 81 tuổi. Vua Lê Kính Tông ra chiếu chỉ cả nước để tang 5 ngày, triều đình bãi triều 5 ngày, lấy dân 10 làm lính giữ phần mộ.

Để nhớ công đức của ông, sau khi ông mất nhân dân Mạc Xá, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Dương đã lập đền thờ để thờ ông.

Không chỉ có nhà Lê đánh giá cao công trạng của ông. Vào thời nhà Nguyễn, vua Gia Long (1803) liệt ông vào hàng công thần Trung hưng bậc nhất, tôn là . Năm 1823, vua Minh Mạng cho dựng miếu trong kinh thành Huế để thờ Thái tể Hoàng Đình Ái cùng các công thần Tô Hiến Thành, Trần Nhật Duật, Trương Hán Siêu

Nhận định

Sách nhà sử học Phan Huy Chú (1782 – 1841) nhận xét về ông như sau:

Chú thích

 1. Phía hữu ngạn hạ lưu sông Mã và tả ngạn hạ lưu sông Chu

 2. Theo Lịch triều hiến chương loại chí

Xem thêm

Tham khảo

 • Đại Việt Sử ký Toàn thư
 • Đại Việt thông sử
 • Lịch triều hiến chương loại chí
 • Võ tướng Thanh Hóa trong lịch sử dân tộc Việt Nam (Trần văn Thịnh, nhà xb Khoa học năm 2005)

Thể loại:Tướng nhà Lê trung hưng
Thể loại:Người Thanh Hóa
Thể loại:Sinh 1527
Thể loại:Mất năm 1607


CHÂN ÁI Tập 2 | Hotboy \”Hải Sản\” thả thính dính ngay Á Hậu – Ngọc Sơn, Trác Thúy Miêu chốt đơn luôn


Trong tập phát sóng thứ 2 hứa hẹn sẽ là dàn cực phẩm trai tài gái sắc, chuyện tình duyên họ tiến gần hơn với nhau không?
Với những trải nghiệm của bản thân và những góc nhìn tinh tế đầy thấu đáo trong tình yêu để đưa ra “đối sách” và “chiến lược tình trường”, không ai phù hợp hơn với nữ nhà báo Trác Thúy Miêu. Cùng ngồi chung với nữ MC cá tính và mặn mà là “ông hoàng Bolero” Ngọc Sơn, một nghệ sĩ sống và truyền tải nguồn năng lượng lãng mạn dồi dào qua những sáng tác trữ tình của mình.

ChanAi XuanBac CatTuong NgocSon TracThuyMieu MaiMoiHenHo AHau ChanAi2 ongto banguyet viva
ĐÓN XEM CHÂN ÁI vào lúc 20h00 Chủ Nhật Hàng Tuần Trên VTV3.
📺 CHÂN ÁI:
Chân ái là format hẹn hò với tiêu chí ‘sến nhưng thật’ khi ở đó, những người chơi là người bình thường và cả nghệ sĩ trẻ, có thể là anh chạy xe ôm công nghệ, cô gái bán hàng ăn, hoặc mẹ đơn thân single dad, cho đến những cô nàng hotgirl hay người mẫu mới vào nghề. Dù làm bất cứ công việc gì thì họ đến với Chân ái với duy nhất 1 tiêu chí: Khát khao tìm được một nửa của mình. Chính vì vậy, trong suốt 1 giờ của chương trình, khán giả có thể bắt gặp những tình huống giống với cuộc đời mình, thấy đồng cảm hoặc hạnh phúc thay cho người chơi. Chân ái hy vọng nhận được những lời đóng góp, câu chuyện từ chính quý khán giả sau khi xem chương trình.
► Playlist Chân Ái Full: http://bit.ly/ChanAiFull

💓 Theo dõi thông tin về chương trình tại Chân Ái 2020
💓 Fanpage: https://www.facebook.com/ChanAi.viva/
💓 Thông tin: https://saostar.vn/tag/chanai2020
► Subscribe: http://bit.ly/vivashows
Subscribe ngay VIVANetwork để xem nhiều clip hấp dẫn nha cả nhà ơi:
► Subscribe YouTube VIVA Shows: http://bit.ly/vivashows
► Tin tức mới nhất: https://saostar.vn
► Fanpage: https://www.facebook.com/viva.vn

© Bản quyền thuộc về Cat Tien Sa Media Company
© Copyright by Cat Tien Sa Media Company ☞ Do not Reup

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

CHÂN ÁI Tập 2 | Hotboy \

[Vietsub] 20190504 SNH48 TeamNII Mc2: Khi nào giác quan thứ sáu của bạn mạnh nhất


Mã Phàm, Dịch Gia Ái, Hoàng Đình Đình, Lô Thiên Huệ

[Vietsub] 20190504 SNH48 TeamNII Mc2: Khi nào giác quan thứ sáu của bạn mạnh nhất

Hát Mãi Ước Mơ 4 |Tập 1 Full: Lý Nhã Kỳ khóc nghẹn trước cảnh nguy kịch của 2 mẹ con bị đá lớn đổ đè


hatmaiuocmo hatmaiuocmomua4 hatmaiuocmo4tap1full hatmaiuocmo4tap1
Đến với Tập 1 của Hát Mãi Ước Mơ Mùa 4 sẽ là sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ sẽ cùng đồng hành cùng với giám khảo Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm và MC Đại Nghĩa.
Tập 1 của Hát Mãi Ước Mơ Mùa 4, ban bình luận đã không cầm được nước mắt trước những nghịch cảnh đầy xót xa. Chị Nguyễn Thị Thanh Long hiện đang sống cùng người mẹ già 75 tuổi và con gái Hoàng Oanh 11 tuổi. Tai nạn hi hữu ập đến khiến cuộc sống mẹ con chị thay đổi hoàn toàn, khiến chị mất đi chân phải và con gái mất đi cánh tay trái. Ước mơ hiện tại của chị Long là có số tiền để lo tiền thuốc cho hai mẹ con và con được lắp chân giả để đi làm và con gái được lắp tay giả đi học lại như người bình thường.
Với Hát Mãi Ước Mơ Mùa 4, khán giả sẽ nhìn thấy những nỗi đau bệnh tật, những mất mát tột cùng vì cơn sóng đại dịch, số phận họ rồi sẽ ra ra sao? Đó cũng chính là lí do Hát Mãi Ước Mơ Mùa 4 quay trở lại. Bộ ba Ngọc Sơn, Đại Nghĩa, Võ Hạ Trâm, sẽ \”tiếp lửa\” cùng chương trình để giúp họ vượt qua và thay đổi có cuộc sống tốt hơn.
Cùng đón xem Hát Mãi Ước Mơ Mùa 4 để chứng kiến những khoảnh khắc xúc động của các giám khảo trước những hoàn cảnh mất mát tột cùng vì đại dịch

Đón xem Tập 2 Hát Mãi Ước Mơ Mùa 4 phát sóng vào lúc 19:30 thứ 6 trên HTV7 ngày 31/12/2021

👉 Theo dõi Facebook Hát Mãi Ước Mơ Mùa 4: https://www.facebook.com/hatmaiuocmo/
👉 Đăng ký kênh DIEN QUAN Entertainment/ Giải trí ngay để theo dõi những video thú vị: https://bitly.com.vn/yT8gc

Hát Mãi Ước Mơ 4 |Tập 1 Full: Lý Nhã Kỳ khóc nghẹn trước cảnh nguy kịch của 2 mẹ con bị đá lớn đổ đè

LS Nguyễn Hoàng Duyên – DGCB Số 43 – Chim hót trên ngàn.


LS Nguyễn Hoàng Duyên DGCB Số 43 Chim hót trên ngàn.
Chương trình Câu Chuyện Đầu Ghềnh Cuối Bãi do Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên thực hiện hằng ngày. Kính mong quý khán thính giả đăng ký và chia sẻ. Xin cảm ơn.
Những tác phẩm của LS Nguyễn Hoàng Duyên:
Behind the Smoke Curtain: A Novel Set in Vietnam 19671975
https://www.amazon.com/BehindSmokeCurtainVietnam19671975/dp/1937592529
CHIEF | The Story of a Pit Bull
https://www.amazon.com/gp/product/B015G4PGG2/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
When the Heart Cries But Never Breaks: A Novel Set in Vietnam 19751979
https://www.amazon.com/WhenHeartCriesNeverBreaks/dp/1937592537

LS Nguyễn Hoàng Duyên - DGCB Số 43 - Chim hót trên ngàn.

CHÂN ÁI Tập 11 | Thu Hoài mang kinh nghiệm tình trường \”đẩy thuyền\” giúp chàng trai xử lý rác thải


ChanAi AliHoangDuong ThuHoai XuanBac CatTuong MaiMoiHenHo ChanAi10 OngToBaNguyet hotgirl
ĐÓN XEM CHÂN ÁI vào lúc 20h00 Chủ Nhật Hàng Tuần Trên VTV3.
📺 CHÂN ÁI:
Chân ái là format hẹn hò với tiêu chí ‘sến nhưng thật’ khi ở đó, những người chơi là người bình thường và cả nghệ sĩ trẻ, có thể là anh chạy xe ôm công nghệ, cô gái bán hàng ăn, hoặc mẹ đơn thân single dad, cho đến những cô nàng hotgirl hay người mẫu mới vào nghề. Dù làm bất cứ công việc gì thì họ đến với Chân ái với duy nhất 1 tiêu chí: Khát khao tìm được một nửa của mình. Chính vì vậy, trong suốt 1 giờ của chương trình, khán giả có thể bắt gặp những tình huống giống với cuộc đời mình, thấy đồng cảm hoặc hạnh phúc thay cho người chơi. Chân ái hy vọng nhận được những lời đóng góp, câu chuyện từ chính quý khán giả sau khi xem chương trình.
► Playlist Chân Ái Full: http://bit.ly/ChanAiFull

💓 Theo dõi thông tin về chương trình tại Chân Ái 2020
💓 Fanpage: https://www.facebook.com/ChanAi.viva/
💓 Thông tin: https://saostar.vn/tag/chanai2020
► Subscribe: http://bit.ly/vivashows
Subscribe ngay VIVANetwork để xem nhiều clip hấp dẫn nha cả nhà ơi:
► Subscribe YouTube VIVA Shows: http://bit.ly/vivashows
► Tin tức mới nhất: https://saostar.vn
► Fanpage: https://www.facebook.com/viva.vn

© Bản quyền thuộc về Cat Tien Sa Media Company
© Copyright by Cat Tien Sa Media Company ☞ Do not Reup

CHÂN ÁI Tập 11 | Thu Hoài mang kinh nghiệm tình trường \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆCĂN HỘ

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ hoàng đình ái

Viết một bình luận