[NEW] Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Vinh | bệnh viện giao thông vận tải vinh – Diaochoangduong

bệnh viện giao thông vận tải vinh: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VINH

Địa chỉ: số 31, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : (038) 3531 815 – (038) 3854 290 – Fax: (038) 3531 815

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh được thành lập từ năm 1993. Bệnh viện gồm có 11 khoa và 5 phòng ban chức năng.

Quyết định số 614/QĐ-CYT ngày 19/ 9/ 2008 của Cục Y tế Giao thông vận tải đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh như sau:

I.  Vị trí và chức năng của Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh là Bệnh viện đa khoa hạng II. Là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải; có chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng cho CBCNVC-LĐ thuộc ngành Giao thông vận tải và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

II.  Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng trình Cục trưởng phê duyệt quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án của Bệnh viện

2. Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và các nhiệm vụ khác của Bệnh viện sau khi được các cấp cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy chế quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ y tế; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thuộc thẩm quyền.

4. Khám bệnh – chữa bệnh

a. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ trong và ngoài ngành chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

b. Tổ chức khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

c. Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định pháp y khi Hội đồng Giám định y khoa Giao thông vận tải, Hội đồng giám định y khoa địa phương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

d. Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện.

5. Phục hồi chức năng – vật lý trị liệu

a. Tổ chức phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp, người sức khỏe yếu sau khi điều trị cấp tính và những người có nhu cầu phục hồi chức năng khác.

b. Lựa chọn các phương pháp điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp, kết hợp dinh dưỡng, sử dụng thuốc hợp lý và có đủ các chỉ số đánh giá về chức năng cho người bệnh khi vào và ra viện.

6. Đào tạo cán bộ y tế

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành cho Trung tâm dạy nghề y tế Giao thông vận tải và các Trường trung học y tế khác.

b. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ chuyên môn trong bệnh viện và cán bộ y tế cơ sở ngành GTVT khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

7. Nghiên cứu khoa học

a. Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện

b. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về khám chữa bệnh, về y học dự phòng và các chuyên ngành có liên quan cấp Bộ và cấp cơ sở.

c. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều trị theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác.

d. Kết hợp với Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương, các bệnh viện địa phương và các tổ chức khoa học khác để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị.

READ  [NEW] Bán đất nền dự án Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | dự án đất nền quận bình tân - Diaochoangduong

8. Chỉ đạo tuyến: Lập kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thực hiện các chương trình y tế và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBVC-LĐ ngành GTVT và các tổ chức khác khi có nhu cầu.

9. Công tác y tế dự phòng

a. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải khu vực trên các lĩnh vực: Quản lý, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, kiểm định môi trường lao động, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, tổ chức khám tuyến, khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các chương trình y tế cho các đơn vị thuộc ngành GTVT khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và các tổ chức khác khi có nhu cầu.

b. Kết hợp với Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải, Trung tâm y tế dự phòng địa phương và Trung tâm Giám định y khoa GTVT để khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và làm chế độ cho CBCNVC-LĐ ngành GTVT khu vực địa bàn được giao và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

c. Phối hợp với Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải và Trung tâm y tế dự phòng địa phương để thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp và phòng chống tai nạn thương tích.

10. Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý kinh tế y tế – tài chính

a. Thực hiện việc quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp, tài sản được giao và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính. Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí để nâng cấp Bệnh viện từ các nguồn xã hội hóa y tế và các nguồn dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

12. Về công tác tổ chức:

a. Trình Cục trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng thuộc bệnh viện.

b. Quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế được duyệt theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bệnh viện; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực bệnh viện theo phân cấp quản lý của Cục.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bệnh viện. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế đối với các khoa, phòng trong bệnh viện.

14. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật khi đã được Cục phê duyệt.

15. Quan hệ với các đơn vị y tế địa phương, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

Với đội ngũ thầy thuốc giỏi về chuyên môn, tận tâm với người bệnh, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh luôn là địa chỉ tin cậy của người bệnh.

READ  Thong tin nha dat ha noi moi nhat | Hotline: 0904 432 333 | thongtinnhadat.com.vn | Xem thêm thông tin về bất động sản tại đây

[NEW] Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tiếp nhận quản lý toàn diện Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh từ 8/10 | bệnh viện giao thông vận tải vinh – Diaochoangduong

Ông Phạm Tùng Lâm – Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh là bệnh viện đa khoa hạng III trực thuộc Cục Y tế giao thông vận tải. Bệnh viện được thành lập năm 1993, với 153 cán bộ, nhân viên y tế.

Tại buổi lễ, sau khi nghe báo cáo về thực trạng tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tình hình hoạt động của Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh và kiểm tra thực trạng về các nội dung bàn giao chi tiết, các bên đã thống nhất tiến hành ký kết.

Đại diện lãnh đạo Cục Y tế Giao thông vận tải, Sở Y tế, thành phố Vinh, cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực trạng Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh về các nội dung bàn giao chi tiết. Ảnh: Lâm Tùng

Tại biên bản được ký kết, Cục Y tế Giao thông vận tải bàn giao Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh về Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện ĐKTP Vinh quản lý.

Theo đó, các bên chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung bàn giao, tiếp nhận, cụ thể sau: Cục Y tế Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế Nghệ An giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến hoạt đông của Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh trước thời điểm ngày 8/10/2021. Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh chịu trách nhiệm bàn giao đẩy đủ toàn bộ tài liệu, hồ sơ liên quan đến tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thực hiện các thủ tục để tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, quản lý theo đúng quy định và phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục xử lý các tồn đọng liên quan đến Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, trước thời điểm ngày 8/10.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh chịu trách nhiệm quản lý toàn diện Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh kể từ ngày nhận bàn giao (8/10/2021).

Lễ ký kết bàn giao và tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh. Ảnh: Lâm Tùng

PGS. TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định:

Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh chịu trách nhiệm quản lý toàn diện Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh kể từ ngày 8/10/2021. Ảnh: P.V

Thời gian qua, Bệnh viện ĐKTP Vinh triển khai nhiều kỹ thuật cao, nâng cao hiệu quả điều trị. Ảnh: Lâm Tùng

Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh định hướng phát triển tại cơ sở mới, tập trung vào các nội dung: Đầu tư cải tạo sơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, phát triển chuyên môn, khoa học kỹ thuật và ứng dụng triệt để CNTT trong mọi hoạt động khám, chữa bệnh. Hứa hẹn Bệnh viện ĐKTP Vinh cơ sở 2 sẽ trở thành địa điểm khám bệnh tin cậy cho nhân dân trong tỉnh và các vùng phụ cận.

Sau lễ ký kết bàn giao, mọi hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKTP Vinh cơ sở 2 tiếp tục diễn ra bình thường./.

READ  [Update] Bao giờ Dana Home Land trả tiền lại cho người mua đất ? | dana home land - Diaochoangduong


[ ĐÃ BÁN ] Bán Đất Vĩnh Thạnh gần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Nha Trang


Bán Đất Vĩnh Thạnh gần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải
Cần bán Đất hẻm betong 3m, thuộc Vĩnh Thạnh Nha Trang, gần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải.
Diện tích các lô: Từ 67m2 100m2 hướng Tây Bắc Tây Nam Đông Nam.
Pháp lý: Đã có Sổ Đỏ Riêng từng lô Ra Tháng 8/2018 thổ cư 100%.
Giá bán nhanh chốt :
5 : 82,7 m2 = 868 Triệu ( tây bắc)
6 : 88 m2 = 906 Triệu ( tây bắc)
7 : 97,9 m2 = 979 Triệu ( tây bắc)
13: 86,3 m2 = 949 Triệu ( đông nam)
Bao Sang tên công chứng
Liên hệ 0914 207 689 Anh Tú
NhaDatKhanhHoa AlohouseNhaTrang LH0914207689
Hệ Thống Bán Hàng BĐS AloHouse Nha Trang
Số điện thoại : 0914 207 689 Anh Tú ( Facebook/ Zalo/ Viber )
Fanpage: http://www.facebook.com/nhadatkhanhhoa
Website: http://www.alohousenhatrang.com/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

[ ĐÃ BÁN ] Bán Đất Vĩnh Thạnh gần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Nha Trang

Van Son Chuyển Âm Châu Tinh Trì | Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương | Film Bản Gốc


😊SUBSCRIBE for more videos from Van Son Entertainment.
➤ http://bit.ly/VanSonEntertainment
🛒ONLINE STORE
DVD Van Son Live Show Collection : http://bit.ly/2J9cX7f
DVD Hài Collection : http://bit.ly/38pP3lR
CD Van Son Music Collection : https://bit.ly/2Jmoe8x
_______________________________________
📩CONTACT US for ANY QUESTIONS or CONCERNS
➤ Email: [email protected]
➤Tel: 1(714) 799 1566
_______________________________________
😊FOLLOW US on SOCIAL MEDIA
➤ Van Son Youtube: https://www.youtube.com/c/VanSon
➤ Van Son Bolero: https://www.youtube.com/c/VanSonBolero
➤ Van Son Food \u0026 Travel: https://www.youtube.com/c/VanSonFoodTravel
➤ Van Son on Facebook: https://www.facebook.com/VanSonFC
➤ VanSonDuKy HaiVanSon VanSonFoodTravel
_________________________________________
😊©VAN SON ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED ⚠ Do not Reupload
➤Tất Cả video trên Vân Sơn YouTube Channel, đã được Vân Sơn đăng ký bản quyền với YouTube Channel. Vui lòng không sao chép HOẶC reupload dưới mọi hình thức
➤Mọi hình thức sao chép HOẶC reupload, Channel bạn sẽ bị YouTube Channel khóa vĩnh viễn
➤Vân Sơn Trân trọng và rất cám ơn sự hợp tác của Quí Vị !
__________________________________________
😊Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của bạn đả Subscriber Van Son Channel, đánh giá video, và luôn để lại những góp ý rất chân tình.

Van Son Chuyển Âm Châu Tinh Trì | Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương | Film Bản Gốc

(VTC14)_2 cháu bé bị trao nhầm làm quen với bố mẹ đẻ


(VTC14) Gạt qua những bất đồng và cú sốc lớn với cả 2 gia đình, đến nay 2 bé gái có tên Ngọc Yến và Lan Anh ở Bình Phước đã được người lớn đưa về với cha mẹ ruột để làm quen và nối lại sợi dây máu mủ bị chia cắt 3 năm qua. Dù chỉ là 1 ngày được ở bên nhau, nhưng cuộc hội ngộ này đã mang đến cho người trong cuộc nhiều cảm xúc và những dự định tương lai.

(VTC14)_2 cháu bé bị trao nhầm làm quen với bố mẹ đẻ

KHỎI TỐ, BẮT TẠM GIAM giám đốc bệnh viện giao thông vận tải yên bái


Phạm Tuyên Studio
Cung cấp tất cả các dịch vụ âm nhạc
Thu Âm Quay MV Ca Nhạc Hòa Âm Phối Khí
Thu Âm Lời Bình, Quảng Cáo , Dựng Phim
Sáng tác Các Ca Khúc Theo Yêu Cầu
Liên Hệ Ngay : 0933.656.123
Địa Chỉ : Thị Trấn Quán Lào Yên Định Thanh Hóa
Phạm Tuyên Studio – Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Qúy Khách !!!

KHỎI TỐ, BẮT TẠM GIAM giám đốc bệnh viện giao thông vận tải yên bái

Bình Phước: 2 năm sau vụ trao nhầm 2 bé gái | VTC9


VTC9 | 2 năm trước, vụ trao nhầm con ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước được phát hiện đã khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài. Cuộc sống của 2 bé giờ cũng có nhiều thay đổi.

📢 Tải phần mềm VTC Now trên iOS và Android để tiện theo dõi các thông tin hữu ích hàng ngày, hàng giờ
🏷️ http://now.vtc.gov.vn/download.html

✔ Subscribers kênh để nhận nhiều hơn những tin tức mới nhất, hấp dẫn mà có thể bạn quan tâm :
➡ Thời sự Chính trị Tổng hợp: http://bit.ly/2NJsM60
➡ Thời tiết – môi trường và đời sống: http://bit.ly/2KyfXwL
➡ Khoa học công nghệ và đời sống: http://bit.ly/2mgsZRB
➡ Truyền hình đối ngoại: http://bit.ly/2meYg7r
➡ Thông tin giải trí: http://bit.ly/2ugWkQi
➡ Thể Thao Văn hóa và giải trí: http://bit.ly/2KQMGy7
➡ VTC thể thao: http://bit.ly/2Jn9Tm3
➡ VTCnow: http://bit.ly/2KRXe07
Có ý kiến xây dựng hoặc đề nghị, vui lòng để lại comment phía dưới video.
✔ Rất mong được mọi người ủng hộ và subscribe kênh, cũng đừng quên bấm like và share cho bạn bè những thông tin hữu ích từ các kênh Youtube của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Bình Phước: 2 năm sau vụ trao nhầm 2 bé gái | VTC9

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBẤT ĐỘNG SẢN

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ bệnh viện giao thông vận tải vinh

Viết một bình luận