Khu dân cư tân quy đông, phường tân phong, quận 7, bán nhà, bán đất, cho thuê nhà giá rẻ Phước Sửu. | phuong tan phong

Khu dân cư tân quy đông, phường tân phong, quận 7, bán nhà, bán đất, cho thuê nhà giá rẻ Phước Sửu.


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Khu dân cư tân quy đông, phường tân phong, quận 7, bán nhà, bán đất, cho thuê nhà giá rẻ Phước Sửu.
bannha_phuongtanquy, ban_nha_kdc_tanquydong, ban_nhamattien_tanquydong, kdctanquydongq7,
𝗞𝗵𝘂 𝗱â𝗻 𝗰ư 𝗧â𝗻 𝗤𝘂𝘆 Đô𝗻𝗴 𝙡à 𝙢ộ𝙩 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙪 𝙙â𝙣 𝙘ư 𝙘𝙖𝙤 𝙘ấ𝙥 𝙩ạ𝙞 𝙌𝙪ậ𝙣 7. 𝙌𝙪𝙮 𝙢ô 𝙜ồ𝙢 18.36 𝙝𝙖 𝙜ồ𝙢 760 𝙘ă𝙣 𝙝ộ. 𝙆𝙝𝙪 𝙫ự𝙘 𝙘ó đị𝙖 𝙝ì𝙣𝙝 𝙘𝙖𝙤 𝙧á𝙤, 𝙖𝙣 𝙣𝙞𝙣𝙝 𝙩𝙪𝙮ệ𝙩 đố𝙞, 𝙫ị 𝙩𝙧í đ𝙞 𝙡ạ𝙞 𝙩𝙝𝙪ậ𝙣 𝙩𝙞ệ𝙣 𝙘ù𝙣𝙜 𝙫ớ𝙞 𝙝ạ 𝙩ầ𝙣𝙜 𝙩𝙞ệ𝙣 í𝙘𝙝 đầ𝙮 đủ. 𝘾𝙝í𝙣𝙝 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙩𝙝ế 𝙢ạ𝙣𝙝 đó, 𝙩𝙝ị 𝙩𝙧ườ𝙣𝙜 𝙗ấ𝙩 độ𝙣𝙜 𝙨ả𝙣 𝙠𝙝𝙪 𝙫ự𝙘 𝙣à𝙮 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙨ô𝙞 độ𝙣𝙜 𝙫ớ𝙞 𝙣𝙝𝙞ề𝙪 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙙ị𝙘𝙝. 𝙉𝙝𝙞ề𝙪 𝙠𝙝á𝙘𝙝 𝙝à𝙣𝙜 𝙫à 𝙣𝙝à đầ𝙪 𝙩ư 𝙡ự𝙖 𝙘𝙝ọ𝙣 𝙢𝙪𝙖 𝙣𝙝à đấ𝙩 𝙠𝙝𝙪 đị𝙣𝙝 𝙘ư 𝙏â𝙣 𝙌𝙪𝙮 Đô𝙣𝙜 để 𝙖𝙣 𝙘ư 𝙫à đầ𝙪 𝙩ư.
𝙑ị 𝙩𝙧í 𝙠𝙝𝙪 𝙙â𝙣 𝙘ư 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙩𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙩â𝙢 𝙦𝙪ậ𝙣 7, 𝙢ộ𝙩 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙫ị 𝙩𝙧í 𝙩𝙪𝙮ệ𝙩 đẹ𝙥 để 𝙘𝙝ọ𝙣 đị𝙣𝙝 𝙘ư 𝙝𝙖𝙮 đầ𝙪 𝙩ư. 𝙇𝙞ề𝙣 𝙠ề 𝙠𝙝𝙪 đô 𝙩𝙝ị 𝙋𝙝ú 𝙈ỹ 𝙃ư𝙣𝙜 𝙫ớ𝙞 𝙣𝙝𝙞ề𝙪 𝙩𝙞ệ𝙣 í𝙘𝙝 đẳ𝙣𝙜 𝙘ấ𝙥 𝙙ễ 𝙙à𝙣𝙜 𝙩𝙞ế𝙥 𝙘ậ𝙣 đượ𝙘 .
𝙆𝙝𝙪 𝙙â𝙣 𝙘ư đượ𝙘 𝙩𝙝ừ𝙖 𝙝ưở𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙞ề𝙪 𝙩𝙝𝙪ậ𝙣 𝙡ợ𝙞 𝙩ừ 𝙝ạ 𝙩ầ𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙩𝙝ô𝙣𝙜 𝙦𝙪ậ𝙣 7 𝙫à 𝙩𝙤à𝙣 𝙠𝙝𝙪 𝙣𝙖𝙢.
𝙏ừ đâ𝙮 𝙘á𝙘𝙝 𝙩𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙩â𝙢 𝙩𝙝à𝙣𝙝 𝙥𝙝ố 𝙘𝙝ỉ 3𝙠𝙢, 𝙘á𝙘 𝙘â𝙮 𝙘ầ𝙪 𝙩ạ𝙞 𝙦𝙪ậ𝙣 7 đ𝙖𝙣𝙜 đượ𝙘 𝙢ở 𝙧ộ𝙣𝙜 𝙫à 𝙭â𝙮 𝙙ự𝙣𝙜 𝙩𝙝ê𝙢. 𝙆ế𝙩 𝙣ố𝙞 𝙫ớ𝙞 𝙘á𝙘 𝙦𝙪ậ𝙣 𝙝𝙪𝙮ệ𝙣 𝙡â𝙣 𝙘ậ𝙣 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙝ó𝙣𝙜 𝙫à 𝙙ễ 𝙙à𝙣𝙜. 𝘾á𝙘𝙝 𝙦𝙪ậ𝙣 4, 𝙦𝙪ậ𝙣 8 𝙠𝙝𝙤ả𝙣𝙜 5 𝙥𝙝ú𝙩, 𝙩ừ đâ𝙮 đ𝙞 𝙫ề 𝙝𝙪𝙮ệ𝙣 𝘽ì𝙣𝙝 𝘾𝙝á𝙣𝙝 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪ậ𝙣 𝙩𝙞ệ𝙣.
𝘽á𝙣 đấ𝙩 𝙠𝙝𝙪 𝙆𝙞𝙢 𝙎ơ𝙣 𝙦𝙪ậ𝙣 7 𝙜ầ𝙣 𝙩𝙧ườ𝙣𝙜 𝙝ọ𝙘 𝙘á𝙘 𝙘ấ𝙥 𝙫à 𝙢ộ𝙩 𝙨ố 𝙩𝙧ườ𝙣𝙜 𝙝ọ𝙘 𝙦𝙪ố𝙘 𝙩ế, 𝙩𝙧ườ𝙣𝙜 Đ𝙃 𝙡ớ𝙣. Đố𝙞 𝙙𝙞ệ𝙣 𝙠𝙝𝙪 𝙙â𝙣 𝙘ư 𝙡à 𝙩𝙧ườ𝙣𝙜 Đ𝙃 𝙏ô𝙣 Đứ𝙘 𝙏𝙝ắ𝙣𝙜, 𝙘á𝙘𝙝 𝙩𝙧ườ𝙣𝙜 Đ𝙃 𝙈𝙖𝙧𝙠𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙫à 𝙍𝙈𝙄𝙏 𝙘𝙝ỉ 5 𝙥𝙝ú𝙩.
𝙇𝙞ề𝙣 𝙠ề 𝙋𝙝ú 𝙈ỹ 𝙃ư𝙣𝙜 𝙫ớ𝙞 𝙝ệ 𝙩𝙝ố𝙣𝙜 𝙩𝙧ườ𝙣𝙜 𝙝ọ𝙘 𝙦𝙪ố𝙘 𝙩ế 𝙘𝙝𝙪ẩ𝙣 𝙘𝙝ấ𝙩 𝙡ượ𝙣𝙜 𝙣𝙝ư 𝙉𝙖𝙢 𝙎à𝙞 𝙂ò𝙣, 𝙉𝙝ậ𝙩 𝘽ả𝙣, 𝘾𝙖𝙣𝙖𝙙𝙖, 𝙃à𝙣 𝙌𝙪ố𝙘,…
𝙉𝙜𝙖𝙮 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙪 𝙙â𝙣 𝙘ư 𝙘ó 𝙘ô𝙣𝙜 𝙫𝙞ê𝙣 𝙫𝙪𝙞 𝙘𝙝ơ𝙞, 𝙜𝙞ú𝙥 𝙩𝙧ẻ 𝙘𝙤𝙣 𝙘ó 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙜ặ𝙥 𝙜ỡ 𝙗ạ𝙣 𝙗è 𝙨𝙖𝙪 𝙜𝙞ờ 𝙝ọ𝙘.
𝙏𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙫ò𝙣𝙜 3 𝙥𝙝ú𝙩 𝙘ó 𝙩𝙝ể đế𝙣 𝙘á𝙘 𝙨𝙞ê𝙪 𝙩𝙝ị 𝙡ớ𝙣 𝙣𝙝ư 𝙇𝙤𝙩𝙩𝙚 𝙢𝙖𝙧𝙩. 𝙃𝙤ặ𝙘 𝙘𝙝ỉ 𝙢ấ𝙩 5 𝙥𝙝ú𝙩 đế𝙣 𝙎𝘾 𝙑𝙞𝙫𝙤 𝘾𝙞𝙩𝙮, 𝘽𝙞𝙜 𝘾, 𝘾𝙤.𝙤𝙥 𝙢𝙖𝙧𝙩. 𝙏𝙏𝙏𝙈 𝘾𝙧𝙚𝙨𝙘𝙚𝙣𝙩 𝙢𝙖𝙡𝙡 𝙝𝙖𝙮 𝙋𝙖𝙧𝙠𝙨𝙤𝙣, 𝙋𝙖𝙧𝙖𝙜𝙤𝙣,…. 𝙑ị 𝙩𝙧í 𝙘á𝙘𝙝 𝙏â𝙣 𝙆𝙞ể𝙣𝙜, 𝙘𝙝ợ 𝙏â𝙣 𝙌𝙪𝙮 𝙘𝙝ư𝙖 𝙩ớ𝙞 5 𝙥𝙝ú𝙩 𝙭𝙚 𝙢á𝙮.
𝙏𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙫ò𝙣𝙜 𝙗á𝙣 𝙠í𝙣𝙝 2𝙠𝙢 𝙘ó 𝙩𝙝ể đế𝙣 𝙗ệ𝙣𝙝 𝙫𝙞ệ𝙣 đ𝙖 𝙠𝙝𝙤𝙖 𝙦𝙪ậ𝙣 7, 𝙗ệ𝙣𝙝 𝙫𝙞ệ𝙣 𝙦𝙪ố𝙘 𝙩ế 𝙁𝙑, 𝙫𝙞ệ𝙣 𝙩𝙞𝙢 𝙏â𝙢 Đứ𝙘
💥💥 𝐌𝐮𝐚 𝐛á𝐧 𝐧𝐡à đấ𝐭 𝐤𝐡𝐮 đị𝐧𝐡 𝐜ư 𝐓â𝐧 𝐐𝐮𝐲 Đô𝐧𝐠 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐1
▪️ 𝐁á𝐧 𝐧𝐡à 𝐤𝐡𝐮 đị𝐧𝐡 𝐜ư 𝐓â𝐧 𝐐𝐮𝐲 Đô𝐧𝐠. Diện tích 135m2. Mặt tiền đường 6m. Thiết kế 1 trệt – 2 lầu, 4 PN, 4 WC. Giá bán 16 tỷ.
▪️ 𝘽á𝙣 𝙣𝙝à đườ𝙣𝙜 𝙨ố 43 𝙠𝙝𝙪 𝙏â𝙣 𝙌𝙪𝙮 Đô𝙣𝙜 𝘼𝙣 𝙋𝙝ú 𝙃ư𝙣𝙜. Diện tích 4x18m. Hướng Tây. Thiết kế 1 trệt – 3 lầu. Giá bán 11.5 tỷ.
▪️ 𝐁á𝐧 𝐧𝐡à 𝐦ặ𝐭 𝐭𝐢ề𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐬ố 𝟑𝟐, 𝐊𝐃𝐂 𝐀𝐧 𝐏𝐡ú 𝐇ư𝐧𝐠, 𝐓â𝐧 𝐐𝐮𝐲 Đô𝐧𝐠. Diện tích 72m2. Hướng Nam. Thiết kế 1 trệt 3 lầu. Giá bán 10.7 tỷ.
▪️ 𝓑á𝓷 đấ𝓽 𝓶ặ𝓽 𝓽𝓲ề𝓷 đườ𝓷𝓰 𝓼ố 65, 𝓚𝓓𝓒 𝓣â𝓷 𝓠𝓾𝔂 Đô𝓷𝓰. Diện tích 12x20m. Hiện có 2 dãy trọ ▪️ đang cho thuê 40 triệu/tháng. Giá bán 113 triệu/m2.
▪️ 𝐁á𝐧 đấ𝐭 𝐛𝐢ệ𝐭 𝐭𝐡ự đườ𝐧𝐠 𝐬ố 𝟔𝟓 𝐤𝐡𝐮 𝐓â𝐧 𝐐𝐮𝐲 Đô𝐧𝐠. Diện tích 12x20m. Hướng Tây. Giá 100 triệu/m2.
▪️ 𝗕á𝗻 𝗻𝗵à 𝗺ặ𝘁 𝘁𝗶ề𝗻 đườ𝗻𝗴 𝘀ố 𝟰𝟬 𝗧â𝗻 𝗤𝘂𝘆 Đô𝗻𝗴. Diện tích 4x19m. Thiết kế 1 trệt – 2 lầu, sân thượng. Hướng Nam. Giá bán 14 tỷ.
▪️ 𝐁á𝐧 𝐧𝐡à 𝐦ặ𝐭 𝐭𝐢ề𝐧 đườ𝐧𝐠 𝟕𝟗 𝐊𝐃𝐂 𝐓â𝐧 𝐐𝐮𝐲 Đô𝐧𝐠. Diện tích 4x15m. Hướng Đông Bắc. Thiết kế 1 trệt – lửng – 2 lầu – sân thượng, 4 PN, 4 WC. Giá bán 7.2 tỷ.
▪️ 𝐁á𝐧 𝐧𝐡à 𝐤𝐡𝐮 đị𝐧𝐡 𝐜ư 𝐓â𝐧 𝐐𝐮𝐲 Đô𝐧𝐠, 𝐩𝐡ườ𝐧𝐠 𝐓â𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠
. Diện tích 6x23m. Thiết kế 1 trệt – 2 lầu. 4 PN, 4 WC. Giá bán 16 tỷ.
▪️ 𝐁á𝐧 𝐛𝐢ệ𝐭 𝐭𝐡ự đườ𝐧𝐠 𝐬ố 𝟓𝟓 𝐊𝐃𝐂 𝐓â𝐧 𝐐𝐮𝐲 Đô𝐧𝐠. Diện tích 6x18m. Hướng Tây. Thiết kế 1 trệt – 2 lầu. Gồm 3 PN. Giá bán 16 tỷ.
▪️ 𝗕á𝗻 𝗻𝗵à đườ𝗻𝗴 𝘀ố 𝟳𝟯 𝗞𝗗𝗖 𝗧â𝗻 𝗤𝘂𝘆 Đô𝗻𝗴. Diện tích 6x15m. Thiết kế 1 trệt – 3 lầu. Gồm 4 PN, 5 WC. Giá bán 15.5 tỷ.
▪️𝐁á𝐧 𝐧𝐡à 𝐦ặ𝐭 𝐭𝐢ề𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐬ố 𝟔𝟕 𝐩𝐡ườ𝐧𝐠 𝐓â𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠. Diện tích 6x15m. Hướng Tây Bắc. Thiết kế 1 trệt 3 lầu. Giá bán 12.5 tỷ
Gọi cho chúng tôi để xem vị trí đất và giấy tờ :
0909.477.288 – 0965.24.14.19 ( Phước Sửu )
0918.089.169 ( Hiền Thương )
Sàn giao dịch bất động sản HƯNG PHÁT
Chuyên mua bán và nhận ký gởi nhà đất các quận huyện tại TP HCM.
Hỗ trợ vay vốn và thiết kế nếu Quý khách có nhu cầu.Quý khách có nhu cầu mua bán, cần tư vấn, liên hệ hotline hoặc truy cập website :https://bit.ly/2NHpbdA
Với sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm sẽ làm hài lòng Quý khách.
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm và xem tin!
Đăng ký kênh để xem thêm các dự án liên quan
https://bit.ly/2S7d6wL
Nguồn: https://www.batdongsanhungphat.vn/
Trân Trọng!

READ  Thuyết trình tuyển dụng Unicity 23/12/21 | unicon tuyển dụng
READ  REVER - BÁN NHÀ BÌNH THẠNH 2 LẦU HẺM XE HƠI VŨ HUY TẤN | vũ huy tấn bình thạnh

Khu dân cư tân quy đông, phường tân phong, quận 7, bán nhà, bán đất, cho thuê nhà giá rẻ  Phước Sửu.

THVL | Ca sĩ thần tượng 2019 – Tập 4[5]: Ngẫu hứng bolero – Phùng Tuấn Phong


Ca sĩ thần tượng – Một chương trình truyền hình kết hợp đỉnh cao giữa âm nhạc và diễn xuất, chinh phục khán giả bằng những cảm xúc thăng hoa. Chương trình sẽ được phát sóng lúc 21h Thứ Ba trên kênh THVL1.
CaSĩThầnTượng THVL1
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
YouTube: http://bit.ly/THVLGiaiTri
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV

READ  Can Ho Diamond Lotus Lake View Dam Sen Tan Phu Hotline 0905 3333 51 | dự án diamond lotus lake view

THVL | Ca sĩ thần tượng 2019 - Tập 4[5]: Ngẫu hứng bolero - Phùng Tuấn Phong

Toàn cảnh Khu Dân Cư Ven Sông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh


bdssaigon saigon hochiminh khudâncưvensông
Vui lòng không reup video
Nhận quảng cáo cung cấp video gốc
Đăng kí kênh để cập nhật video mỗi ngày nhé
https://www.youtube.com/c/BDSSAIGONChannel
Kênh chuyên về bất động sản, cơ sở hạ tầng, kinh tế, tài chính, ngân hàng, du lịch, bảo hiểm, quốc phòng, xe hơi và giải trí các sự kiện hot nhất hiện nay
bdssaigon channel luôn mong muốn được kết bạn với tất cả mọi người.
mua bán kí gửi bất động sản, cho thuê, bất động sản công nghiệp .
Tư vấn hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Tư vấn tài chính cá nhân, doanh nghiệp.
Các Bạn xem video hãy chia sẻ và đăng kí kênh giúp mình nhé:
► bdssaigon channel: https://www.youtube.com/c/BDSSAIGONChannel
► Fanpage: https://www.facebook.com/BdssaigonChannel109287817527107/
Bạn có thể DONATE để ủng hộ các Video của BDSSAIGON Channel để chúng tôi có thêm nhiều động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị
luong trung duong
Stk : 0071001133583
Vietcombank Ho Chi Minh
► SĐT: 0904.560.533

Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.
✪ Hãy Theo Dõi Kênh Bằng Cách Nhấn Đăng Kí kênh

Toàn cảnh Khu Dân Cư Ven Sông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

NHÀ ĐẸP QUẬN 7, PHƯỜNG TÂN PHONG, KẾ SURISE CITY, GIÁ CHỈ 13,9 TỶ


Giới thiệu mua bán, đầu tư nhà đất các KDC Sài Gòn, liên hệ 0327190044 (Zalo)

NHÀ ĐẸP QUẬN 7, PHƯỜNG TÂN PHONG, KẾ SURISE CITY, GIÁ CHỈ 13,9 TỶ

NHÀ PHƯỜNG TÂN PHONG QUẬN 7, SÁT NGUYỄN THỊ THẬP, 3 TẦNG, 132M2, GIÁ CHÀO 22 TỶ


Giới thiệu mua bán nhà đất các quận huyện khu vực TpHCM, liên hệ 0327190044 (Zalo)

NHÀ PHƯỜNG TÂN PHONG QUẬN 7, SÁT NGUYỄN THỊ THẬP, 3 TẦNG, 132M2, GIÁ CHÀO 22 TỶ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆĐẤT NỀN

Viết một bình luận